A A A Wersja kontrastowa

Bezpłatne Porady Prawne

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z wirusem COVID-19, w okresie od 13.03 do odwołania

ZAWIESZONO DZIAŁANIE PUNKTÓW NIEODPŁATNEGO POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W POWIECIE KRAPKOWICKIM.

Porady będą udzielane wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

O przywróceniu funkcjonowania punktów, co nastąpi po wygaśnięciu przyczyny uzasadniającej ich zawieszenie, poinformujemy za pośrednictwem ogłoszeń w punktach, na stronie powiatkrapkowicki.pl oraz profilu facebook.com/powiatkrapkowicki.

SPOSÓB SKORZYSTANIA Z PORADY:

1.      Wypełnienie wniosku wraz z oświadczeniem o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej porady prawnej. UWAGA – wniosek należy wydrukować i podpisać własnoręcznie. Wniosek można pobrać TUTAJ (format docx) pobierz tutaj  (format PDF) pobierz tutaj bądź ze strony darmowapomocprawna.ms.gov.pl

2.      Wysłanie wypełnionego wniosku w postaci skanu lub zdjęcia na adres: npp@powiatkrapkowicki.pl

3.      Po otrzymaniu wniosku zostaną Państwo poinformowani o terminie i formy udzielenia porady. Porada będzie udzielona telefonicznie lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość.

UWAGA – W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem – ustnie w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach przez telefon: 77 407 43 71. Do złożenia oświadczenia będzie wymagane podanie numeru PESEL, a w przypadku jego braku - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

 

Sposób udzielania porad na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) oraz zalecenia Ministerstwa Sprawiedliwości z 12.03.2020 r. w sprawie konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w tejże ustawie.

 

Więcej informacji:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-covid-19.html

 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA,
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
oraz MEDIACJA

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ

Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy o Nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, usługi są świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

ZAKRES UDZIELANEJ POMOCY

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

·        poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

·        wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

·        przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

Zakres świadczonej pomocy obejmuje sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Skorzystać z darmowej pomocy mogą przedsiębiorcy, będący osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nie zatrudniali innych osób w ciągu ostatniego roku. Niezależnie od tego, każdemu przysługuje pomoc w zakresie przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej. W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można również skorzystać z nieodpłatnej mediacji, świadczonej przez mediatorów.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje wszystkie działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. W ramach poradnictwa można skorzystać z nieodpłatnej mediacji.

KTO UDZIELA POMOCY

Na obszarze Powiatu Krapkowickiego pomoc świadczona jest przez radców prawnych i adwokatów wskazanych przez samorządy prawnicze oraz przez uprawnione osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, które wygrały konkurs na jej świadczenie. Pomoc może być świadczona ponadto przez aplikanta adwokackiego/radcowskiego, przez doradcę podatkowego lub osobę, która ukończyła wyższe studia prawnicze.

JAK, GDZIE I KIEDY SKORZYSTAĆ

Warunkiem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest umówienie się na wizytę. UWAGA! Porady są udzielane według kolejności zgłoszeń. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie porady odbywa się poza kolejnością.

Telefoniczna rejestracja wizyt: 77 4074 371
(w godz. 7:30 – 15:30)

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy posiadać dowód tożsamości oraz złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie należy przekazać osobie udzielającej pomocy. Ponadto, każdy przypadek udzielenia pomocy jest dokumentowany przez osobę, która tej pomocy udziela, za pomocą karty informacyjnej. Karta zawiera informacje o sposobie udzielenia pomocy prawnej oraz anonimowe dane o osobie, która z pomocy skorzystała.

Po zakończeniu wizyty, osoba korzystająca z pomocy może złożyć anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.

W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielana zdalnie, np. telefonicznie. Dotyczy to w szczególności osób niepełnosprawnych, które nie są w stanie w inny sposób skorzystać z pomocy. Jednak również w tym przypadku konieczne jest dostarczenie (np. listownie lub przez inną osobę) oświadczenia o tym, że nie jest się w stanie pokryć kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W przypadku chęci skorzystania z nieodpłatnej mediacji, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tego zamiaru osobie świadczącej porady prawne lub rejestrującej wizytę.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
udzielana jest w następujących miejscach:

 

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
sala 109, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Krapkowicki w porozumieniu z Okręgową Radą Adwokacką w Opolu (ORA) oraz Radą Okręgową Izby Radców Prawnych w Opolu (ROIRP). Punkt jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku jest zainstalowana winda.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokatów jest świadczona w następujących dniach i godzinach:

·          poniedziałek               9.00 – 13.00

·          wtorek                         14.00 – 18.00

·          I i II środa miesiąca                9.00 – 13.00

(za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez radców prawnych jest świadczona w następujących dniach i godzinach:

·          III i kolejna środa miesiąca     9.00 – 13.00

·          Czwartek                                14.00 – 18.00

·          piątek                                      9.00 – 13.00

 (za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)

 

Urząd Gminy Strzeleczki
Sala GOK, ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony w porozumieniu z Gminą Strzeleczki przez organizację pozarządową wyłonioną w konkursie – Fundację Togatus Pro Bono z siedzibą ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn. Punkt jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w następujących dniach i godzinach:

·          wtorek             7.30 – 11.30

·          środa               7.30 – 11.30

·          czwartek         7.30 – 11.30

(za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)

 

 

Urząd Gminy Walce
Sala nr 7, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony w porozumieniu z Gminą Walce przez organizację pozarządową wyłonioną w konkursie – Fundację Togatus Pro Bono z siedzibą: ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn. Punkt jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w następujących dniach i godzinach:

·         poniedziałek    8.00 – 12.00

·         piątek              8.00 – 12.00

(za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
świadczone jest w następujących miejscach:

 

Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 18, 47-330 Zdzieszowice

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest prowadzony w porozumieniu z Gminą Zdzieszowice przez organizację pozarządową wyłonioną w konkursie – Stowarzyszenie „SURSUM CORDA” z siedzibą: ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz. Punkt jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest w następujących dniach i godzinach:

·          poniedziałek    13.00 – 17.00

·          wtorek             8.00 – 12.00

·          środa               13.00 – 17.00

·          czwartek         8.00 – 12.00

·          piątek              13.00 – 17.00

(za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)

 

Więcej przypadku konieczności skorzystania z innej formy nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego, zachęcamy do zapoznania się z listą ośrodków i poradni świadczących takie porady w powiecie krapkowickim: Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.pdf

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi edukacji prawnej i obywatelskiej, w tym cyklem wykładów prawniczych, zamieszczanymi na stronach Fundacji Togatus Pro Bono oraz Stowarzyszenia Sursum Corda:

 

http://www.facebook.com/fundacja.togatus/ 

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie.sursum.corda/


 

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej można znaleźć w internecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: darmowapomocprawna.ms.gov.pl