Organizacje Pozarządowe

Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenie Grupa Kapija Sport

Oferta realizacji zadania publicznego Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Rospondek”

Otwarty konkurs ofert 2024

Nabór na kandydatów do komisji konkursowych 2024

Roczny Program Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024

Otwarty konkurs ofert na Porady Prawne 2024

Oferta realizacji zadania publicznego Ochotnicza Straż Pożarna w Smolarni

Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenie Szachistów Hetman Krapkowice

Oferta realizacji zadania publicznego Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrej

Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych z Zdzieszowicach

Konkurs projekty sportowe 2023

Oferta realizacji zadania publicznego Ochotnicza Straż Pożarna w Odrowążu

Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenie Grupa Kapija Sport

Otwarty konkurs ofert 2023

Nabór na kandydatów do komisji konkursowych 2023

Roczny Program Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023

Oferta realizacji zadania publicznego U TUWIMA - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Specjalnej w Krapkowicach

Oferta realizacji zadania publicznego "Stowarzyszenie Przyjaciół Kamienia Śląskiego"

Otwarty konkurs ofert na Porady Prawne 2023

Roczny Program Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2023

Oferta realizacji zadania publicznego Ochotnicza Straż Pożarna Krępna

Konkurs projekty sportowe 2022

Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenie Grupa Kapija Sport 2022

Otwarty Konkurs ofert 2022

Oferta realizacji zadania publicznego Ochotnicza Straż Pożarna w Odrowążu

Roczny Program Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022

Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenie Przyjaciół Kamienia Śląskiego

Oferta realizacji zadania publicznego Ochotnicza Straż Pożarna Krępna

"Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenie GRUPA KAPIJA SPORT"

Oferta realizacji zadania publicznego Krapkowickie Stowarzyszenie "Fair Play"

Oferta realizacji zadania publicznego – „NASZE DZIEDZICTWO" Stowarzyszenie z Żyrowej

Oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Januszkowice

Oferta realizacji zadania publicznego – Ochotnicza Straż Pożarna w Odrowążu

Roczny Program Współpracy

Zgłoś opinie, uwagi i propozycje! 

W ramach sporządzenia i uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego oraz  wolontariacie na rok 2021 zachęcamy do przesyłanie informacji dotyczących wszelkich:

- celów, zasad i zakresu współpracy,

- form współpracy (zarówno finansowej jak i pozafinansowej) 

- obszarów i priorytetów proponowanych do realizacji w roku 2021,

- opinii oraz uwag dot. wkładu własnego finansowego organizacji pozarządowych,

 Na zgłoszenia czekamy do 18 września 2020 r. (piątek), należy je przesłać na adres mailowy: t.szczepanek@powiatkrapkowicki.pl

Przesłane opinie, uwagi i propozycje pozwolą nam na udoskonalenie programu współpracy, który zanim zostanie przyjęty, w formie projektu będzie jeszcze konsultowany z organizacjami pozarządowymi.


Oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie „Fair Play” w Krapkowicach

Otwarty konkurs ofert 2020

uchw. nr 467 w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartych konkursów ofert w 2020roku.pdf
uchw. nr 467 zalacznik - regulamin.pdf
uchw. nr 467 zalacznik do regulaminu nr 1 - wzor ogloszenia.pdf
uchw. nr 467 zalacznik do regulaminu nr 2 - oswiadczenie czlonka komisji.pdf
uchw. nr 467 zalacznik do regulaminu nr 3 - karta oceny formalnej.pdf
uchw. nr 467 zalacznik do regulaminu nr 4 - karta oceny merytorycznej.pdf
uchw. nr 468 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalny.pdf
uchw. nr 468 załącznik emeryci.pdf
uchw. nr 469 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej .pdf
uchw. nr 469 załącznik kultura fizyczna.pdf
uchw. nr 470 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa nar.pdf
uchw. nr 470 zalacznik - kultura.pdf
uchw. nr 471 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego.pdf
uchw. nr 471 zalacznik - bezpieczeństwo.pdf
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - emeryci.pdf
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - kultura.pdf
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - bezpieczeństwo.pdf
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - kultura fizyczna i sport.pdf
uchw. nr 546 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji w obszarze na rzecz osob w wieku emerytalnym.pdf
uchw. nr 546 zalacznik.pdf
uchw. nr 547 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji w obszarze kultury sztuki_.pdf
uchw. nr 547 zalacznik.pdf
uchw. nr 548 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji w obszarze porzadku i bezpieczenstwa_.pdf
uchw. nr 548 zalacznik.pdf
uchw. nr 555 zalacznik .pdf
uchw. nr 555 w sprawie wyboru ofert w obszarze kulturze fizycznej w 2020 r .pdf

Oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie Rozwoju „Stodoła"

Oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rozwadza

Oferta realizacji zadania publicznego – Związek Śląskich Kobiet Wiejskich w Walcach

Sprawozdanie z programu współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2018

Oferta realizacji zadania publicznego - Ochotnicza Straż Pożarna w Obrowcu

Oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Zarząd Wojewódzki w Opolu Koło w Krapkowicach

Otwarty konkurs ofert 2019

Generator wniosków do trwających konkursów ofert

uchw nr 159 w sprawie wyboru ofert z obszaru działanosci osob w wieku emerytalnym.pdf
uchw nr 159 zalacznik .pdf
uchw nr 161 w sprawie wyboru ofert w obszarze porzadku i bezpieczenstwa .pdf
uchw nr 161 zalacznik .pdf
uchw nr 162 w sprawie wyboru ofert z obszaru kultury fizycznej .pdf
uchw nr 162 zalacznik .pdf
uchw nr 160 zalacznik .pdf
uchw nr 160 w sprawie wybory ofert z obszaru kultury sztuki .pdf

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - kultura fizyczna i sport.pdf

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.pdf

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - kultura.pdf

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - bezpieczeństwo.pdf

uchw. nr 83 w sprawie otwartego konkursu ofert na real. zadań publicznych w 2019 r. w obszarze -na rzecz osób w wieku emerytalny.pdf
uchw. nr 83 zalacznik.pdf
uchw. nr 83 załącznik do zalacznika - emeryci.pdf
uchw. nr 84 w sprawie otwartego konkursu ofert na real. zadań publicznych w 2019 r. w obszarze kultury fizycznej.pdf
uchw. nr 84 zalacznik.pdf
uchw. nr 84 załącznik do zalcznika - kultura fiz.pdf
uchw. nr 85 w sprawie otwartego konkursu ofert na real. zadań publicznych w 2019 r. w obszarze kultury, sztuki, dziedzictwa narodow.pdf
uchw. nr 85 zalacznik.pdf
uchw. nr 85 załącznik do zalacznika - kultura.pdf
uchw. nr 86 w sprawie otwartego konkursu ofert na real. zadań publicznych w 2019 r. w obszarze porządku i bezp. publ.pdf
uchw. nr 86 zalacznik.pdf
uchw. nr 82 w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartych konkursów ofert w 2019 roku.pdf
uchw. nr 82 zalacznik - Regulamin otwartych konkursów ofert 2019.pdf
uchw. nr 82 zalacznik do regulaminu nr 1 - wzor ogloszenia.pdf
uchw. nr 82 zalacznik do regulaminu nr 2 - oswiadczenie czlonka komisji.pdf
uchw. nr 82 zalacznik do regulaminu nr 3 - karta oceny formalnej.pdf
uchw. nr 82 zalacznik do Regulaminu nr 4 - karta oceny merytorycznej.pdf

 

 

Oferta realizacji zadania publicznego - Związek Śląskich Kobiet Wiejskich

Oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie Ambasada Sukcesu

Oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Zarząd Wojewódzki w Opolu Koło w Krapkowicach

Oferta realizacji zadania publicznego – Fundacja F-XXI

Oferta realizacji zadania publicznego - Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieniu Śląskim

Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017

Otwarty konkurs ofert 2017

http://get.adobe.com/reader/otherversions/uchw. nr 787 zalacznik.pdf
http://get.adobe.com/reader/otherversions/uchw. nr 787 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizacje zadan w obszarze porzadku i bezpieczenstwa [...] w 2017 r..pdf
http://get.adobe.com/reader/otherversions/uchw. nr 786 zalacznik.pdf
http://get.adobe.com/reader/otherversions/uchw. nr 785 zalacznik.pdf
http://get.adobe.com/reader/otherversions/uchw. nr 786 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizacje zadan w obszarze dzialalnosci na rzecz osob w wieku emerytalnym [..] w 2017 r..pdf
http://get.adobe.com/reader/otherversions/uchw. nr 784 zalacznik.pdf
http://get.adobe.com/reader/otherversions/uchw. nr 785 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotaci na realizacje zadan w obszarze nauki, szkolnictwa i edukacji [...] w 2017 r..pdf
http://get.adobe.com/reader/otherversions/uchw. nr 784 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizacje zadan w obszarze kultury, sztuki [...] w 2017 r..pdf
uchw. nr 783 załącznik kultura fiz..pdf
http://get.adobe.com/reader/otherversions/uchw. nr 783 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizacje zadan w obszarze kultury fiyzcznej [...] w 2017 r..pdf

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - kultura fizyczna i sport.pdf

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - emeryci.pdf
http://get.adobe.com/reader/otherversions/Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - edukacyjna opieka wychowawcza.pdf
http://get.adobe.com/reader/otherversions/Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - bezpieczeństwo.pdf

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - kultura.doc


uchw. nr 755 w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartych konkursów ofert w 2017 roku - ZMIANA.pdf
http://get.adobe.com/reader/otherversions/uchw. nr 755 zalacznik - Regulamin otwartych konkursów ofert 2017.pdf
http://get.adobe.com/reader/otherversions/uchw. nr 755 zalacznik nr 1 do Regulaminu - wzor ogloszenia 2.pdf
http://get.adobe.com/reader/otherversions/uchw. nr 755 zalacznik nr 2 do Regulaminu - oswiadczenie czlonka komisji.pdf
http://get.adobe.com/reader/otherversions/uchw. nr 755 zalacznik nr 3 do Regulaminu - karta oceny formalnej 2.pdf
http://get.adobe.com/reader/otherversions/uchw. nr 755 zalacznik nr 4 do Regulaminu - karta oceny.pdf


http://get.adobe.com/reader/otherversions/uchw. nr 756 w sprawie ogloszenia konkursu na 2017 r w obszarze edukacji, oswiaty, wychowania(...) i zalacznik.pdf
http://get.adobe.com/reader/otherversions/uchw. nr 756 zalacznik do ogłoszenia edukacja.pdf

http://get.adobe.com/reader/otherversions/uchw. nr 757 w sprawie ogloszenia konkursu na 2017 r w obszarze emerytow (...).pdf

http://get.adobe.com/reader/otherversions/uchw. nr 758 w sprawie ogloszenia konkursu na 2017 r w obszarze kultury fizycznej.pdf
http://get.adobe.com/reader/otherversions/uchw. nr 758 załącznik kultura fiz.pdf
http://get.adobe.com/reader/otherversions/uchw. nr 759 w sprawie ogloszenia konkursu na 2017 w obszarze kultury i dziedzictwa.pdf
http://get.adobe.com/reader/otherversions/uchw. nr 759 załącznik kultura.pdf

 

Generator wniosków do trwających konkursów ofert

Konkurs ofert na sport 2016

http://www.microsoft.com/downloads/pl-pl/details.aspx?FamilyID=3657ce88-7cfa-457a-9aec-f4f827f20cacSprawozdanie z realizacji projektu sport.doc

zaktualizowana-kalkulacja-sport.pdf
zaktualizowany-harmonogram-sport.pdf
uchw. nr 572 w sprawie wyboru projektow w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Powiatu Krapkowickiego na rok 2016 i przyznania dotacji na ten cel.pdf

uchw. nr 525 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie powiatu krapkowickiego w 2016 r..doc

uchw. nr 525 zalacznik - ogloszenie.doc
uchw. nr 525 zalacznik do ogloszenia.doc

 

OTWARTY KONKURS OFERT 2016

 

uchw. nr 460 w sprawie wyboru ofert -ochrona środowiska.pdf
uchw. nr 460 zalacznik.pdf
uchw. nr 461 w sprawie wyboru ofert - społecznosc lokalna.pdf
uchw. nr 461 zalacznik.pdf
uchw. nr 462 w sprawie wyboru ofert - kultura fiz..pdf
uchw. nr 462 załącznik kultura fiz.pdf

 

AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU.doc
AKTUALIZACJA KOSZTORYSU.doc

uchw. nr 451 w sprawie wyboru ofert - edukacja.pdf
uchw. nr 451 zalacznik.pdf
uchw. nr 452 w sprawie wyboru ofert - kultura.pdf
uchw. nr 452 zalacznik.pdf

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - kultura fizyczna i sport.doc
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - społeczność lokalna.doc

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej – ocena formalna – edukacyjna opieka wychowawcza.doc
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej – ocena formalna – kultura.doc
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej – ocena formalna – ochrona środowiska.doc

Oferta realizacji zadania publicznego.doc
uchw. nr 381 w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartych konkursów ofert w 2016 roku.doc
uchw. nr 381 zalacznik – Regulamin otwartych konkursów ofert 2016.doc
uchw. nr 381 zalacznik do regulaminu nr 1 – wzor ogloszenia.doc
uchw. nr 381 zalacznik do regulaminu nr 2 – oswiadczenie czl kom konkursowej.doc
uchw. nr 381 zalacznik do regulaminu nr 3 – karta oceny formalnej.doc
uchw. nr 381 zalacznik do regulaminu nr 4 – karta oceny merytorycznej.doc
uchw. nr 382 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w 2016 r. – nauka i edukacja.doc
uchw. nr 382 zalacznik.doc
uchw. nr 382 zalacznik do ogłoszenia – edukacja.doc
uchw. nr 383 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert w 2016 r – kultura fizyczna.doc
uchw. nr 383 zalacznik.doc
uchw. nr 383 zalacznik do ogłoszenia – kultura fizyczna.doc
uchw. nr 384 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert w 2016 r. – ochrona srodowiska.doc
uchw. nr 384 zalacznik.doc
uchw. nr 384 zalacznik do ogłoszenia – ochrona środowiska.doc
uchw. nr 385 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert w 2016 r. – kultura, sztuka.doc
uchw. nr 385 zalacznik.doc
uchw. nr 385 zalacznik do ogłoszenia kultura.doc
uchw. nr 386 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert w 2016 r. -spolecznosc lokalna.doc
uchw. nr 386 zalacznik.doc

WYBÓR OFERT I PRZYZNANIE DOTACJI NA PUNKTY PORAD PRAWNYCH W 2016

uchw. nr 327 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na punkty Porad Prawnych w 2016 r.pdf
uchw. nr 327 zalacznik.pdf