Gmina Walce

Gmina Walce położona jest w obszarze południowo – wschodniej części województwa opolskiego, wzdłuż lewego brzegu rzeki Odry. Jest to gmina typowo rolnicza, istnieje tu dobra baza surowcowa dla przetwórstwa rolno – spożywczego. Jej obszar wynosi 69 km2 i jest zamieszkiwana przez 6339 osób. Sieć dróg na terenie gminy jest dobrze rozwinięta i zapewnia dojazd do wszystkich miejscowości. Droga krajowa nr 45 relacji Opole – Racibórz stanowi dojazd do autostrady A4 i dojazd do przejścia granicznego w Chałupkach.

Istotną sprawą dla podejmowania przedsięwzięć inwestycyjnych jest infrastruktura techniczna: skanalizowanie gminy, stacja uzdatniania wody, telefonizacja, a także dobre rozwiązania komunikacyjne. Walory te wykorzystały już firmy B+K Polska Sp. z o.o. – filia jednego z największych producentów opakowań na świecie oraz nowoczesny młyn Diamant Stradunia Sp. z o.o.

Gmina Walce posiada również cenne walory przyrodnicze. Występują tu enklawy zieleni w obrębie starorzecza i doliny Odry. Należą one do obszaru chronionego krajobrazu „las łęgowy koło Zdzieszowic”. Posiada także zabytkowy park wiejski w Rozkochowie z rzadkimi gatunkami drzew.

Rzeźba terenu, ilość i funkcja lasów, sąsiedztwo rzek Odry i Straduni, a także duże zespoły roślinności naturalnej stwarzają możliwości rozwoju kwalifikowanych form turystyki i wypoczynku. Gmina Walce posiada także dobrą bazę kulturalną i niezwykle aktywnych w tej dziedzinie mieszkańców.

Urząd Gminy w Walcach

47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18

tel. 77 46 60 108, 77 40 76 070 fax 77 46 60 784

e-mail: ug@walce.pl

www.walce.pl