Realizowane projekty

Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie przemieszczania się zanieczyszczeń w środowisku oraz możliwych sposobów ograniczenia emisji zanieczyszczeń w ujęciu lokalnym

Dostępna Przestrzeń Publiczna

Dostępny samorząd – granty

Park & Ride & Chillout w sercu Opolszczyzny

Bezpłatny kurs języka polskiego

Z tradycją w nowoczesność – kultura ludowa pogranicza

Do biegu, dla serca, START! Běh, pro srdce, START!

Utworzenie wirtualnej strzelnicy

Pozostałe projekty

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019

1.       Powiat Krapkowicki zrealizował w 2016 r. projekt pn. ,,Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1831 O Gogolin – Kamień Śląski i 1832 O Gogolin – Chorula” w ramach programu wieloletniego pn. ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”

Koszt całkowity inwestycji: 1 226 462,95 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa: 558 353,39 zł

Wkład własny Powiatu: 668 109,56 zł

 

2.       Powiat Krapkowicki zrealizował w 2016 r. projekt pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1831 O Gogolin – Kamień Śląski od km 3+038 do km 5+041 – Etap III” w ramach programu wieloletniego pn. ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”

Koszt całkowity inwestycji: 1 534 449,65 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa: 767 224,82 zł

Wkład Własny Powiatu: 17 224,83 zł

Środki Partnera – Gminy Gogolin: 750 000,00 zł

 

Powiat Krapkowicki zrealizował w 2017 r. projekt pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej
nr 1837 O Dobra - Rzepcze” w ramach programu wieloletniego pn. ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”

Koszt całkowity inwestycji: 2 917 282,73 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa: 1 458 641,36 zł

Wkład własny Powiatu: 1 258 641,37 zł

 

Środki Partnera – Gminy Strzeleczki: 200 000,00 zł

Powiat Krapkowicki zrealizował w 2018 r. projekt pn. ,, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1831 O Gogolin – Kamień Śląski od km 5+041 do km 6+757 – etap II” w ramach programu wieloletniego pn. ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”


Koszt całkowity inwestycji: 2 136 304,81 zł


Dofinansowanie z budżetu państwa: 1 068 152,40 zł


Wkład własny Powiatu: 1 068 152,41 zł


Rodzinna piecza zastępcza to jeden z tych tematów, na których powiat krapkowicki położył w ostatnich latach duży nacisk. W efekcie dzieci zamiast trafiać do odległym instytucjonalnych domów dziecka, mogły wychowywać się w miejscach, gdzie była rodzinna atmosfera przypominająca rodzinny dom. Na tym jednak nie koniec, teraz powiat za kwotę blisko 500 tys. zł zakupi i wyremontuje dwa mieszkania, które sprawią, że również start w dorosłość osób opuszczających pieczę zastępczą będzie łatwiejszy.

Start w dorosłość i usamodzielnienie, dla osób opuszczających  piecze zastępczą to trudny temat. Kiedy nie można liczyć na wsparcie najbliższych, nie ma się pracy i stałego źródła dochód, decyzja jest skomplikowana i trzeba dokonać wyboru pomiędzy tzw. mniejszym złem. W najskrajniejszych przypadkach zdarzają się niestety powroty do rodzin biologicznych, albo bezdomność. 

W powiecie krapkowickim na szczęście do takich sytuacji nie dochodzi. Chcieliśmy jednak ten start w dorosłość nieco wydłużyć i sprawić, że osoby opuszczające pieczę zastępczą, po pewnym czasie same będą w stanie opłacić mieszkanie i podstawowe koszty z nim związane, albo otrzymają od gminy mieszkanie komunalne - tłumaczy Beata Krzeszowska-Stroka, dyrektor PCPR

Obecnie powiat dysponuje jednym mieszkaniem chronionym w Zdzieszowicach, które sprawdza się doskonale. Okazuję się, że w wielu przypadkach wystarczy tylko kilka miesięcy, aby osoby uzyskały samodzielność finansową i mogły pomyśleć o innym lokum. Dzięki temu, zwalnia się miejsce dla kolejnych osób będących w trudniej sytuacji.  Teraz uzyskać takie mieszkanie  będzie jeszcze łatwiej, a to oznacza, że pomóc będzie można większej liczbie osób. Powiat w najbliższym czasie ogłosi przetarg na zakup dwóch mieszkań, które następnie zostaną wyremontowane i będą funkcjonowały  właśnie jako chronione. 

Całkowita wartość projektu to kwota 4 851 210,60 zł. przy czym dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 4 123 529,01 zł. oraz  dofinansowanie z Budżetu Państwa 400 073,59 zł. Wartość zadania realizowanego przez Powiat Krapkowicki opiewa na kwotę 480 900,00 zł. z czego 408 765,00 zł to środki pozyskane z programów pomocowych Unii Europejskiej, 3 435,00 zł to dofinansowanie zadania z Budżetu Państwa. Pozostała kwota w wysokości 68 700 zł. stanowi nasz wkład własny Powiatu - mówi Aneta Mielczarczyk z krapkowickiego starostwa. 

Osoby, które trafią do mieszkań chronionych, będą mogły w nich pozostać przez dwa lata. W tym czasie wszelkie opłaty ponosić będzie powiat. W sumie przewidziano w nich miejsce dla 6 osób. Każda z nich będzie miał swój pokój, ale łazienka i kuchnia będą wspólne. 

Chcemy wspierać osoby doświadczone przez los i w ten sposób kontynuować też doskonałą prace, jaką wykonuję się w rodzinnej pieczy zastępczej na naszym terenie  - mówi wicestarosta Sabina Gorzkulla-Kotzot. 

Według wstępnych szacunków pierwsi lokatorzy w nowych mieszkaniach chronionych mogą pojawić się jeszcze w tym roku.

Wsparcie dps

Wsparcie Domu Pomocy Społecznej ,,ANNA” w Krapkowicach  w walce z epidemią COVID-19
w kwocie 69 600,00 zł w ramach projektu pn. "Wspieramy DPS" zostało współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.