Edukacja prawna

Edukacja prawna służy zwiększaniu świadomości społecznej w zakresie przysługujących praw i nałożonych obowiązków, w tym upowszechnianiu wiedzy o poradnictwie prawnym i obywatelskim oraz mediacji. Edukacja prawna realizowana jest na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 945).

Zachęcamy do korzystania z szeregu przydatnych treści i materiałów przygotowanych przez instytucje państwowe, samorządowe i organizacje społeczne, w tym przez Powiat Krapkowicki we współpracy z organizacjami pozarządowymi świadczącymi w powiecie nieodpłatne poradnictwo prawne, obywatelskie i mediację. Poza publikacjami drukowanymi i elektronicznymi, wyłonione w konkursie organizacje prowadzą edukację w formie kampanii społecznych i wykładów i lekcji dedykowanych dzieciom i młodzieży.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji

Punkty, w których można uzyskać pomoc, zlokalizowano we wszystkich powiatach w Polsce. Porady są świadczone przez uprawnione osoby, tj. adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, aplikantów radcowskich i adwokackich, doradców obywatelskich oraz osoby, które ukończyły studia prawnicze, w tym przez osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia mediacji. Szczegółowe informacje o poszczególnych punktach znajdują się poniżej:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/
https://np.ms.gov.pl/

Szczegółowa informacja o funkcjonowanie punktów w powiecie krapkowickim znajduje się na podstronie dedykowanej nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnemu poradnictwu obywatelskiemu i mediacji.

W dalszej części strony zamieszczono filmy i poradniki dotyczące pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji.

Inne jednostki nieodpłatnego poradnictwa

W przypadku chęci skorzystania z innej formy nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego, zachęcamy do zapoznania się z listą ośrodków i poradni świadczących takie porady w powiecie krapkowickim i w kraju, dostępną do pobrania:

Do pobrania: Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa (PDF)

Poradnictwo Konsumenckie

Konsumenci, czyli osoby fizyczne dokonujące z przedsiębiorcą czynność prawną niezwiązaną z jej gospodarczą lub zawodową, mogą w indywidualnych sprawach uzyskać bezpłatną pomoc prawną u rzecznika konsumentów. W Powiecie Krapkowickim pomoc taką świadczy Powiatowy Rzecznik Konsumentów, przyjmujący w Sali nr 109 (I piętro) w budynku Starostwa przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach-Otmęcie. Szczegółowe informacje o dyżurze Rzecznika dostępne na podstronie w serwisie internetowym Powiatu Krapkowickiego.

Do kompetencji rzecznika należy:

  • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  • występowanie do przedsiębiorców sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
  • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspecji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
  • wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

Rzecznik Konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. W celu uzyskania danych teleadresowych do Rzecznika lub innych instytucji udzielających pomocy konsumenckiej, można skorzystać z wyszukiwarki, wybierając zagadnienie, którego dotyczy problem, a następnie województwo i miasto zamieszkania. Wyszukiwarka jest dostępna pod adresem:

https://www.uokik.gov.pl/pomoc.php

Wybierając zagadnienie, którego dotyczy problem, a następnie województwo i miasto zamieszkania, uzyskasz adres do Rzecznika oraz innych instytucji świadczących pomoc konsumencką w Twoim regionie.

Instytucją właściwą do podejmowania działań w przypadku zbiorowego naruszenia interesów konsumentów jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Infolinia Konsumencka prowadzona przez Fundację Konsumentów od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00. Opłata wg taryfy operatora: tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16.

W dalszej części strony zamieszczono filmy i poradniki m.in. z zakresu spraw konsumenckich.

Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych dotyczy świadczenia pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem w szczególności, w przypadkach znęcania się fizycznego i psychicznego, przemocy domowej, oszustw, włamań, kradzieży, wypadków drogowych, pobić, gróźb, uchylania się od alimentów, a także w sytuacji pokrzywdzenia innymi rodzajami przestępstw.

Zgłoszenia od osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych przyjmowane są przez osobę pierwszego kontaktu. Osoba pierwszego kontaktu udziela podstawowych informacji dotyczących praw osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym informuje o procedurach pomocy, instytucjach wsparcia i działaniu organów ścigania. Ponadto kieruje osoby pokrzywdzone do specjalistów. W ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym udzielane są porady prawne oraz porady psychologiczne i psychiatryczne.

Z tej formy pomocy może skorzystać każda osoba uznana za osobę pokrzywdzoną przestępstwem i osoby jej najbliższe, którym nie udzielono pomocy w tym samym zakresie z innych źródeł. Aby skorzystać, wystarczy rejestracja telefoniczna lub osobista w podanych godzinach.

Wsparcie udzielane jest podczas spotkań bezpośrednich, natomiast w przypadku osób pierwszego kontaktu – również za pośrednictwem środków komunikacji na odległość. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, pomoc może zostać udzielona w miejscu przebywania pokrzywdzonego przestępstwem. Co istotne, nie obowiązuje rejonizacja, tzn. można skorzystać w dowolnym ośrodku na terenie kraju. Pełna lista Ośrodków dla osób pokrzywdzonych, z terenu całego kraju jest dostępna na stronie:

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodekpomocy/

Szczegółowe informacje wraz z wykazem okręgowych ośrodków i punktów lokalnych sieci pomocy pokrzywdzonym przestępstwem znajduje się na karcie informacyjnej do pobrania:

Do pobrania: karta informacyjna

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej gov.pl

Na stronie internetowej Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej gov.pl znajduje się obszerne zestawienie usług i spraw realizowanych przez różne instytucje, przydatnych dla obywatela, a także wygodna wyszukiwarka:

https://www.gov.pl/

W serwisie zawarto szereg treści edukacyjnych tj. konspekty lekcji online, materiały i poradniki, dostępnych pod poniższym adresem:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/edukacja-prawna

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi stale aktualizowaną listę wraz z wyszukiwarką m.in. sądów powszechnych, komorników sądowych, doradców restrukturyzacyjnych. Ponadto zamieszczono informacje nt. Ksiąg Wieczystych, KRS, Zastawów Rejestrowych i szereg innych, w tym formularze, broszury i publikacje. Witryna Ministerstwa Sprawiedliwości (zakładka "załatw sprawę") jest dostępna pod poniższym adresem:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/krajowy-rejestr-sadowy4

Infolinia Ministerstwa Sprawiedliwości czynna w dni robocze w godz. 8:15 – 16:15: tel. 22 52 12 888

Internetowy System Aktów Prawnych

Internetowy System Aktów prawnych (ISAP) to system informacji prawnej będący częścią Systemu Informacyjnego Sejmu. Stanowi on bazę opisów i tekstów aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, wydawanych przez Rządowe Centrum Legislacji. System Aktów prawnych dostępny jest pod poniższym adresem:

http://isap.sejm.gov.pl/

Informacje o mediacji

Serwis „Masz prawo do mediacji”, w którym zawarto wszelkie informacje dotyczące mediacji, w tym aktualności, akty prawne, wzory pism i wszystko to, co związane jest z tą formą rozstrzygania sporów. Serwis jest dostępny pod adresem:

https://www.mediacja.gov.pl/

Organizacje pozarządowe

Poniżej zamieszczono zestawienie wybranych organizacji pozarządowych świadczących nieodpłatne poradnictwo w różnych formach.

Stowarzyszenie „Sursum Corda”

Adres i kontakt: 33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 11, biuro@sc.org.pl

Infolinia w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji, prowadzona przez stowarzyszenie Sursum Corda: 18 4411 994 (pn - pt 8.00 - 16.00).

https://www.sc.org.pl/
https://www.facebook.com/pomocprawna.sursumcorda/

Na profilu społecznościowym Stowarzyszenia zamieszczono szereg informacji dotyczących poradnictwa prawnego, obywatelskiego i mediacji

„Fundacja Młodzi Ludziom”

Adres i kontakt: 96-130 Głuchów, Borysław 49, tel. 504 292 521.

Infolinia dla osób chcących skorzystać z nieodpłatnego poradnictwa w punktach prowadzonych przez Fundację Młodzi Ludziom: 519 686 888. Fundacja oferuje pomoc prawną ofiarom pokrzywdzonym przestępstwem oraz ofiarom wypadków komunikacyjnych.

https://fundacjamlodziludziom.pl/
https://www.facebook.com/Fundacja-M%C5%82odzi-Ludziom-822798944720669

Fundacja „Togatus Pro Bono”

Adres i kontakt: 10-544 Olsztyn, ul. Warmińska 7/1, tel. 884 938 188, fundacja@togatus.pl

http://fundacja.togatus.pl/
https://www.facebook.com/fundacja.togatus

Fundacja „Togatus Pro Bono”

http://fundacja.togatus.pl/
https://www.facebook.com/fundacja.togatus

Na profilu społecznościowym Fundacji zawarto liczne poradniki i wideoporadniki prawne oraz zaproszenia do udziału w szkoleniach online z udziałem prawników.

Stowarzyszenie „Oppen”

https://oppen.edu.pl/
https://www.facebook.com/StowarzyszenieOPPEN

Na stronie internetowej Stowarzyszenia opublikowano różne publikacje prawne.

Fundacja „Honeste Vivere”

Adres i kontakt: 04-474 Warszawa, ul. Amałowicza – Tatara 7, tel. 22 379 75 92 (pn – sob. 10:00 – 16:00), kontakt@honestevivere.org

http://honestevivere.org
https://pl-pl.facebook.com/fundacjahonestevivere/

Na stronie internetowej Fundacji zamieszczono poradniki prawne.

Instytut Aktywizacji Regionów

Adres i kontakt: 81-424 Gdynia, ul. Kopernika 20/3, adres do korespondencji: 81-355 Gdynia, ul. Wójta Radtkego 53/8

Infolinia: 572 382 444 lub 572 382 456  (od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 14:00)

https://iar.org.pl/

Na stronie internetowej Instytutu zamieszczono do pobrania materiały edukacyjne, m.in. scenariusze i konspekty lekcji, wzory pism, porady prawne itp.

Filmy informacyjne i edukacyjne

Filmy edukacyjne opracowane przez Stowarzyszenie "Sursum Corda":

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacje
Film edukacyjny o mediacji
Film edukacyjny o prawach konsumenckich
Film edukacyjny o cyberprzemocy

Spoty informacyjne przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości z serii „Daj sobie pomóc”:

Spot nr 1
Spot nr 2
Spot nr 3

Poradniki, podręczniki, informatory

Biuletyny i poradniki opracowane przez Fundację Togatus Pro Bono we współpracy z Powiatem Krapkowickim:

Biuletyn prawny nr 2(14)/2020
Poradnik - Upadłość konsumencka (opr. Sylwia Matura)

Podręczniki z serii „Przychodzi uczeń do prawnika…” opublikowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości:

Podręcznik dla młodzieży gimnazjalnej
Podręcznik dla młodzieży licealnej

Poradniki prawne przygotowane przez Fundację „Honeste Vivere”:

Nieodpłatna pomoc prawna i Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Mediacje
Dziedziczenie
Prawo rodzinne
Upadłość konsumencka
Prawa i obowiązki obywatelskie

Publikacje publikowane na stronie Stowarzyszenia OPPEN:

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych – aut. Iga Łaputa
Mediacja – co warto wiedzieć? – aut. Małgorzata Budnik
Negocjacje w biznesie – aut. Małgorzata Budnik
Roszczenia pracownika w razie bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę – aut. Stanisław Gałka
Status prawny urządzeń przesyłowych – aut. Aneta Musioł
Treść prawa autorskiego do utworu muzycznego – aut. Stanisław Gałka
Zagadnienia prawno-organizacyjne współpracy jednostek państwowych i samorządowych z podmiotami prywatnoprawnymi – aut. Grzegorz Krygowski
Zawód doradcy podatkowego zawodem prawniczym – aut. Barbara Maruszczak

Szeroki wybór porad prawnych i opinii na stronie Instytutu Aktywizacji Regionów:

Porady prawne i opinie na stronie Instytutu Aktywizacji Regionów

Inne:

Informacje o pomocy dla pokrzywdzonych przestępstwem (na stronie Fundacji Młodzi Ludziom)
Informacje o mediacji (na stronie Stowarzyszenia OPPEN)
Prawo na szkolnym korytarzu i w życiu codziennym młodzieży (aut. dr Michał Pietkiewicz)
Zagrożenia i pułapki życia młodzieńczego. Prawa i konsekwencje prawne – poradnik dla młodzieży

Wzory pism

Stowarzyszenie OPPEN przygotowało na swojej stronie internetowej wzory pism procesowych, m.in. wniosków, apelacji, aktów oskarżenia, skarg, sprzeciwów, zażaleń, zgłoszeń, umów itd.:
Wzory pism (Stowarzyszenie OPPEN)

Wzory pism i wniosków przygotowanych przez Instytut Aktywizacji Regionów, dotyczących różnych sytuacji życiowych:
Wzory pism (Instytut Aktywizacji Regionów)