Jak załatwić sprawę

Wszystkie
Najpopularniejsze:
NOWY DZIENNIK BUDOWY
Zmiana sposobu użytkowania
Wydanie zaświadczenia o ostateczności decyzji
Wydanie zaświadczenia dotyczącego lasów
Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów stałej lub czasowej organizacji ruchu drogowego
Wykorzystanie dróg w sposób szczególny
Wydanie lub zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
Wydanie dodatkowego wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób
Licencja lub zmiana danych w licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób oraz pośrednictwa przy przewozie rzeczy - zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Wydanie dodatkowego wypisu z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
Wydanie zaświadczenia lub zmiana danych w zaświadczeniu na przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy
Przedłużenie ważności legitymacji instruktora
Wpis lub zmiana zakresu wpisu do ewidencji instruktorów i wydanie legitymacji instruktora
Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego
Wpis lub zmiana zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
Wydawanie lub zmiana uprawnień dla diagnostów
Wpis lub zmiana zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
Przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką
Przesłanie dokumentów do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w związku z niezdanym egzaminem na prawo jazdy
Wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami
Wydanie skierowania lub zaświadczenia na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji
Zwrot zatrzymanego prawa jazdy
Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami
Wpis do prawa jazdy potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego
Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
Wymiana prawa jazdy na podstawie art. 150 ustawy Prawo o ruchu drogowym (dot. dokumentów wydanych przed 30.06.1999 r.)
Wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu zmiany danych
Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą
Wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu jego zniszczenia
Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane pojazdu zawarte w zagubionym dokumencie pojazdu
Rejestracja pojazdu zabytkowego
Przywrócenie do ruchu pojazdu czasowo wycofanego
Zgłoszenie zmian konstrukcyjnych lub danych technicznych w zarejestrowanym pojeździe
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
Dokonanie lub wykreślenie w dowodzie rejestracyjnym adnotacji o zasilaniu gazem
Wpisanie lub wykreślenie adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego
Nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu oraz wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej
Wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego
Dopisanie lub wykreślenie współwłaściciela
Wyrejestrowanie pojazdu
Zmiana danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym wynikających ze zmiany nazwiska, nazwy właściciela, adresu
Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów następnych badań technicznych
Dokonanie lub wykreślenie w dowodzie rejestracyjnym adnotacji Taxi, Hak, L, Euro, Vat
Wydanie wtórników dokumentów pojazdu na skutek ich utraty lub zniszczenia
Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela
Rejestracja pojazdu marki SAM
Rejestracja pojazdu używanego zakupionego na terenie RP
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie RP
Rejestracja jednostek pływających
Wydanie lub wymiana karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego
Przyjęcie zgłoszenia instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia
Wydawanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powierza
Wydawanie pozwolenia zintegrowanego
Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę
Zgłoszenie robót budowlanych
Wydawanie pozwolenia na budowę
Zmiana inwestora (przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę)
Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego
Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej
Zatwierdzenie projektu robót geologicznych
Wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych
Wydawanie decyzji zezwalającej na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości będących własnością gminy
Wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE
Zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego
Wniosek o wykreślenie obciążenia w dziale III Księgi Wieczystej
Wniosek o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości
Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
Udostępnianie map w formie kopii
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Wydawanie wypisów i wyrysów oraz kserokopii dokumentów
Wywłaszczenie nieruchomości
Ustalenie odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne
Zamiana majątku Skarbu Państwa
Kierowanie do kształcenia specjalnego
Postępowanie w sprawie awansu na stopień nauczyciela mianowanego
Zamiana majątku Powiatu
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu
Zmiana adresu zamieszkania właściciela
Nadanie na własność działki dożywotniego użytkowania (rolnej)
Zgłoszenie do ewidencji szkół lub placówek niepublicznych
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Powiatu lub Skarbu Państwa w drodze przetargu
Zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Zbycie lub sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu w drodze bezprzetargowej
Nadanie na własność działki siedliskowej
Oddanie lub wygaszenie nieruchomości w trwały zarząd jednostce organizacyjnej