Kwalifikacja wojskowa

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach informuje, iż z dniem 17 kwietnia 2023 r. na terenie powiatu krapkowickiego rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa. W roku bieżącym kwalifikacji wojskowej podlegają:

 1. mężczyźni urodzeni w 2004 r. tzw. „rocznik podstawowy”;
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej
 3. osoby, które w latach 2021-2022:
  • a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
  • b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej.

 4. kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o Obronie Ojczyzny.
 5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

 

W związku z powyższym informuję o:

 1. obowiązku stawienia się w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w terminie określonym na wezwaniu;
 2. dokumentacji jaką musi dostarczyć i posiadać osoba stająca do kwalifikacji wojskowej tj.:

a)  dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

c) dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych
w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

d) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;

e)  potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Osobą wyznaczoną do kontaktu w powyższej sprawie jest Pani Katarzyna Pakoca – Sekretarz Powiatowej Komisji Lekarskiej w Krapkowicach – tel. 77 40 74 333.