A A A Wersja kontrastowa

Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247) w związku z art. 96 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) ZAWIADAMIA

Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) prowadzi kampanię informacyjna dotyczącą praw pracowników w UE pod nazwą:

Rights for all seasons – PRAWA PRZEZ CAŁY ROK

Zwraca ona szczególną uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w krajach UE.

Kampania ma na celu podniesienie świadomości mobilnych pracowników sezonowych i ich pracodawców w zakresie ich praw i obowiązków oraz dostępnych usług doradczych

...

 

 

 

Uprzejmie informujemy, iż w ramach treningu wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWO) oraz wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania (SWA), celem jednoczesnego upamiętnienia 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2021 r., o godzinie 17:00 na terenie powiatu krapkowickiego nadany zostanie jednominutowy, ciągły akustyczny sygnał alarmowy (syrena)