A A A Wersja kontrastowa

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie informuje, że w ramach Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych realizowanego w związku z Państwowym Monitoringiem Środowiska, na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w roku 2021, będą prowadzone prace obserwacyjno – pomiarowe w ramach kolejnego cyklu (lata 2020 – 2021). Działania finansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zadanie realizowane...

Ogłoszenie Wojewody Opolskiego dla właścicieli lasów, o wykonaniu wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu w kraju, w latach 2020 – 2024.


Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 września
1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 z późn. zm.), w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5 – letnim (lata 2020 – 2024) – opracowania...

Konkurs literacko – ekologiczny dla mieszkańców z terenu powiatu krapkowickiego – pn.: „Nasze rady na odpady” W dniu 28 maja 2021 r. Komisja Konkursowa, dokonała oceny nadesłanych na konkurs prac, zgodnie z Regulaminem konkursu literacko – ekologicznego dla mieszkańców z terenu powiatu krapkowickiego – pn.: „Nasze rady na odpady” przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu Krapkowickiego nr 975/2021 z dnia 11 marca 2021 r. Na ich podstawie, Komisja Konkursowa jednogłośnie podjęła decyzję o przyznaniu...

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) rozpoczął się 1 kwietnia. Od tego dnia została udostępniona aplikacja spisowa NSP 2021 – podstawowa i OBOWIĄZKOWA metoda spisu. Do aplikacji zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (profil zaufany, bankowość elektroniczna) lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki. Dla cudzoziemców bez numeru PESEL przewidziano odrębny tryb logowania z wykorzystaniem poczty e-mail.