A A A Wersja kontrastowa

IX Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego

1.     Otwarcie sesji:

a)      stwierdzenie quorum,

b)      przyjęcie wniosków do porządku obrad,

c)      informacja o protokole z VIII sesji.

2.     Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.

3.     Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego.

4.     Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych składanych Wojewodzie Opolskiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu Krapkowickiego i Staroście Krapkowickiemu.

5.     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Krapkowickiego za rok szkolny 2018/2019.

6.     Informacja z zadań wykonanych na drogach powiatowych w roku 2019.

7.     Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

a)   petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów;

b)   Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2020;

c)    programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu”;

d)   zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok.

8.     Interpelacje oraz zapytania Radnych.

9.     Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.