Zmiana inwestora (przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę)

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Budownictwa i Środowiska

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę.
 2. Załączniki:
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • oświadczenie strony, na rzecz której została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, o wyrażeniu zgody na przeniesienie tej decyzji;
 • oświadczenie nowego inwestora o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • kopia decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • dziennik budowy – do wglądu;
 • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (pełnomocnictwo).

Wymagana opłata

Obowiązuje opłata skarbowa, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

 1. Za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - 17 zł.
 2. Za przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby - 90 zł.

Zwolnienia od opłaty

 • jednostki budżetowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają podania, występują z wnioskiem o dokonanie  czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, bądź wystawiają  dokumenty – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu  przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • osoby, które składając wniosek o wydanie pozwolenia na budowę przedstawią zaświadczenie o  korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
 • pozwolenia na budowę obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek  działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych;
 • pozwolenia na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne;
 • pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu;
 • dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa upoważniające do odbioru dokumentów.

Opłatę można uiścić w oddziale Banku Spółdzielczego w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach (parter) w godz. 7.30 - 15.3 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Krapkowicach  nr 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (parter, w holu, w godzinach 7:30-18:00) lub Wydział Budownictwa i Środowiska (p. 112, I piętro, w godzinach 7:30-15:30) w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice. Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać pocztą.

Rozpatrywanie wniosków

Przewidywany termin załatwienia sprawy: do miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku; w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w powyższych terminach strony zawiadamia się, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Od wydanej decyzji o sprzeciwie służy odwołanie do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Starosty Krapkowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Pracownicy Wydziału Budownictwa i Środowiska (p. 112, I piętro)
tel. 77 407 43 30

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Podstawa prawna

Art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz. 1623)