Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Budownictwa i Środowiska

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, zmiany decyzji na roboty budowlane lub zmiany innych warunków pozwolenia na budowę.
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 4. Kopia decyzji o pozwoleniu na budowę.
 5. Dziennik budowy – do wglądu.
 6. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z:
 • oceną techniczną obejmującą, w uzasadnionych wypadkach, także ocenę aktualnych warunków  geologiczno-inżynierskich i stan posadowienia obiektu budowlanego;
 • informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego  obiektu budowlanego;
 • kserokopią uprawnień projektanta i zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby  zawodowej, aktualnym na dzień opracowania projektu;
 • oświadczeniem projektanta, a także sprawdzającego, o sporządzeniu projektu budowlanego  zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,  projekt winien być uzgodniony przez rzeczoznawców i organy wymagane obowiązującymi  przepisami;
 • opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, w tym, stosownie do potrzeb:
  • oświadczenie o zapewnieniu dostawy energii elektrycznej i warunki przyłączenia obiektu do sieci elektroenergetycznej;
  • oświadczenie o zapewnieniu dostawy wody pitnej i warunki przyłączenia obiektu do sieci wodociągowej;
  • oświadczenie o zapewnieniu odbioru ścieków i warunki przyłączenia obiektu do sieci kanalizacyjnej;
  • oświadczenie o zapewnieniu dostawy gazu i warunki przyłączenia obiektu do sieci gazowej;
  • oświadczenie o zapewnieniu dostawy ciepła i warunki przyłączenia obiektu do sieci cieplnej;
  • warunki przyłączenia obiektu do sieci telekomunikacyjnej;
  • oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych.

Dokumenty wymagane stosownie do potrzeb:

 • ostateczna i kompletna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w okresie jej  ważności), jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – zawierająca część tekstową i graficzną oraz wyniki analizy funkcji i cech  zabudowy i zagospodarowania terenu (z zaświadczeniem w trybie k.p.a. urzędu gminy stwierdzającą jej ostateczność);
 • ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o  której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (w okresie jej  ważności), jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o ochronie środowiska (z zaświadczeniem w trybie Kodeksu Postępowania Administracyjnego urzędu gminy stwierdzającą jej ostateczność);
 • kopia aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (mapa do celów projektowych);
 • ostateczna decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolniczej;
 • w przypadku obiektów budowlanych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać  poważne zagrożenie dla użytkowników, takich jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie,  zakłady chemiczne, zapory wodne lub których projekty budowlane zawierają nowe,  niesprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne, nie znajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach, należy dołączyć specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra;
 • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (pełnomocnictwo);
 • w przypadku prowadzenia robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub  na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – pozwolenie na prowadzenie tych robót wydane  przez Opolskiego Konserwatora Zabytków w Opolu.

Uwaga

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do  ich uzupełnienia w terminie 7 dni i złożenia w Wydziale Budownictwa i Środowiska.  Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować  pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Wymagana opłata

Obowiązuje opłata skarbowa, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

 1. Za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - 17 zł.
 2. Za zmianę decyzji o pozwolenie na budowę - 82 zł.

Zwolnienia od opłaty

 • jednostki budżetowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają podania, występują z wnioskiem o dokonanie  czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, bądź wystawiają  dokumenty – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu  przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • osoby, które składając wniosek o wydanie pozwolenia na budowę przedstawią zaświadczenie o  korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
 • pozwolenia na budowę obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek  działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych;
 • pozwolenia na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne;
 • pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu;
 • dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa upoważniające do odbioru dokumentów.

Opłatę można uiścić w oddziale Banku Spółdzielczego w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach (parter) w godz. 7.30 - 15.3 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Krapkowicach  nr 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (parter, w holu, w godzinach 7:30-18:00) lub Wydział Budownictwa i Środowiska (p. 112, I piętro, w godzinach 7:30-15:30) w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice. Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać pocztą.

Rozpatrywanie wniosków

Przewidywany termin załatwienia sprawy: do 65 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Zgodnie z art. 35 ust. 8 Prawa budowlanego do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w powyższych terminach strony zawiadamia się, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Od wydanej decyzji o sprzeciwie służy odwołanie do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Starosty Krapkowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Pracownicy Wydziału Budownictwa i Środowiska (p. 112, I piętro)
tel. 77 407 43 46, 77 407 43 47

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Podstawa prawna

Art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz. 1623)