Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Komunikacji i Transportu
Beata Bomba
Tel.: 77 40 74 339
E-mail:
pok. nr 10 (otwarty parter)
Krystyna Matejka
Tel.: 77 40 74 339
E-mail:
pok. nr 10 (otwarty parter)
Marzena Niewalda
Tel.: 77 40 74 321
E-mail:
pok. nr 10 (otwarty parter)

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony druk zawiadomienia o zbyciu pojazdu
 2. Załączniki do wniosku:
 • dokument potwierdzający zbycie pojazdu.

Ponadto, przy składaniu wniosku należy okazać do wglądu:

 • polisę ubezpieczenia OC;
 • dowód tożsamości właściciela pojazdu;
 • stosowne pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika dla osoby załatwiającej sprawę).

Wymagana opłata

Brak wymaganej opłaty

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji i Transportu na parterze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach,
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.

Rozpatrywanie wniosków

Wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie po zgłoszeniu faktu zbycia przez właściciela pojazdu. Po przyjęciu zawiadomienia o zbyciu zostanie dokonana stosowna adnotacja w komputerowej bazie danych ewidencji pojazdów.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu,
tel. 77 407 43 21, 77 407 43 38, 77 407 43 39, e-mail: komunikacja@powiatkrapkowicki.pl

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 18.00.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012, poz. 1137)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. 2007 Nr 186, poz. 1322, z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2000, Nr 98, poz. 1071, z późn. zm)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2007 Nr 137, poz. 968 z późn. zm.)