Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Komunikacji i Transportu
Dokument stwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdami wydany przez dowódcę jednostki, po zakończeniu zasadniczej służby wojskowej podlega wymianie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wymianę wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami
 2. Załączniki:
 • wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy;
 • kserokopia wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami;
 • kserokopia posiadanego prawa jazdy;
 • dowód uiszczenia opłaty.

Ponadto, należy przedstawić do wglądu:

 • dowód osobisty (w przypadku obywatela polskiego) lub
 • kartę pobytu, wizę pobytową lub inny dokument potwierdzający posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje się co najmniej od sześciu miesięcy (w przypadku cudzoziemca).

Wymagana opłata

Tabela opłat znajduje się w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (parter) w godz. 7.30-18.00.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć osobiście w Wydziale Komunikacji i Transportu na parterze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.

Rozpatrywanie wniosków

Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie nie przekraczającym 30 dni. W tym czasie zostanie wydana decyzja administracyjna i nastąpi wymiana prawa jazdy albo decyzja o odmowie wymiany.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu,
tel. 77 407 43 22, e-mail: komunikacja@powiatkrapkowicki.pl

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 18.00.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r., poz. 1137)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz.U. Nr 24, poz. 215, z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. Nr 89, poz. 855, z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (DzU. Nr 219, poz. 2162, z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz.U. Nr z 2012r., poz. 447)
 6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz 1071, z późn. zm.).