Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Inwestycji i Mienia
Dorota Woźnica
Tel.: 77 40 74 333
E-mail:
pok. nr 209
Wykorzystanie drogi powiatowej w sposób szczególny, np. zajęcie pasa ruchu w celu organizacji imprezy, zawodów lub zgromadzeń.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny, ze wskazaniem rodzaju, miejsca, daty i przebiegu imprezy, przewidywanej liczby uczestników i osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia imprezy.
 2. Załączniki do wniosku:
 • szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • program imprezy ze szczegółowym opisem trasy obejmującej drogę, z podaniem odległości między poszczególnymi odcinkami trasy oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice gmin/powiatów/województw;
 • wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych gmin/powiatów/województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia;
 • plan zabezpieczenia trasy lub miejsca, określony w art. 65a ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym;
 • zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy - do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw;
 • pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy, jeśli impreza będzie przeprowadzana na terenach leśnych.

Wymagana opłata

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 48,00 zł za wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (parter) w godz. 7.30-18.00.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach,
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.

Uwaga

Organizator imprezy jest zobowiązany przesłać w terminie 30 dni przed datą planowanej imprezy kopię wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, a także komendanta oddziału Straży Granicznej - jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej, lub komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej - jeżeli impreza jest przeprowadzana na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Rozpatrywanie wniosków

Pisemny wniosek organizatora wraz z wymaganymi dokumentami powinien być złożony co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy i wykorzystaniem drogi w sposób szczególny.

Decyzja o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia zostanie wydana co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy i wykorzystania drogi.

Odmowa wydania

Organ wydający zezwolenie może odmówić jego wydania, jeżeli organizator nie spełnia warunków określonych w art. 65a ust. 2 i 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym lub spełnia powyższe warunki, jednak istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości, bądź impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, a nie ma możliwości zorganizowania objazdów niepowodujących istotnego zwiększenia kosztów ponoszonych przez uczestników ruchu drogowego.

Cofnięcie zezwolenia lub przerwanie imprezy

Organ wydający zezwolenie cofa wydane zezwolenie, gdy istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia albo mienia wielkiej wartości. Zezwolenie może zostać cofnięte, gdy impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Organ kontroli ruchu drogowego przerywa imprezę, jeżeli odbywa się ona bez zezwolenia. Zezwolenie może być cofnięte, jeżeli miejsce, trasa lub czas jej trwania imprezy nie są zgodne z warunkami określonymi w zezwoleniu; istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości; przebieg imprezy powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu,
tel. 77 407 43 23, e-mail: komunikacja@powiatkrapkowicki.pl

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 18.00.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012, poz. 1137)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1970 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016, poz. 23)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006, Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)