Wydawanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powierza

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Budownictwa i Środowiska

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
  2. Załączniki:
  • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawiony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do instalacji;
  • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Wymagana opłata

Opłata za wydanie pozwolenia wynosi 2011 zł w przypadku pozwoleń wydawanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub 506 zł w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz innych niewymienionych przypadkach.

Opłatę można uiścić w oddziale Banku Spółdzielczego w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach (parter) w godz. 7.30 - 15.3 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Krapkowicach, nr 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001..

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (parter, w holu, w godzinach 7:30-18:00) lub Wydział Budownictwa i Środowiska (p. 112, I piętro, w godzinach 7:30-15:30) w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice. Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać pocztą.

Rozpatrywanie wniosków

Po rozpatrzeniu wniosku pozwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej. Może to nastąpić w następującym terminie:

  1. Niezwłocznie - sprawa, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę.
  2. Nie później niż w ciągu 1 miesiąca - sprawa wymagająca postępowania wyjaśniającego.
  3. Nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania - w sprawach szczególnie skomplikowanych

Od wydanej decyzji służy odwołanie do SKO w Opolu za pośrednictwem Starosty Krapkowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Pracownicy Wydziału Budownictwa i Środowiska (p. 112, I piętro)
tel. 77 407 43 30.

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Podstawa prawna

Art. 181 ust.1 pkt 1, art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008, Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)