Wydawanie pozwolenia na budowę

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Budownictwa i Środowiska

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 4. Kopia aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu  geodezyjnego i kartograficznego (mapa do celów projektowych).
 5. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z:
 • informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę  projektowanego obiektu budowlanego;
 • kserokopią uprawnień projektanta i zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby  zawodowej, aktualnym na dzień opracowania projektu;
 • oświadczeniem projektanta, a także sprawdzającego, o sporządzeniu projektu budowlanego  zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, projekt winien być  uzgodniony przez rzeczoznawców i organy wymagane obowiązującymi przepisami;
 • opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, w tym, stosownie do potrzeb:
  • oświadczenie o zapewnieniu dostawy energii elektrycznej i warunki przyłączenia obiektu do sieci elektroenergetycznej;
  • oświadczenie o zapewnieniu dostawy wody pitnej i warunki przyłączenia obiektu do sieci wodociągowej;
  • oświadczenie o zapewnieniu odbioru ścieków i warunki przyłączenia obiektu do sieci kanalizacyjnej;
  • oświadczenie o zapewnieniu dostawy gazu i warunki przyłączenia obiektu do sieci gazowej;
  • oświadczenie o zapewnieniu dostawy ciepła i warunki przyłączenia obiektu do sieci cieplnej;
  • warunki przyłączenia obiektu do sieci telekomunikacyjnej;
  • oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
  • wyniki badań geologiczno – inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

 Dodatkowe dokumenty wymagane stosownie do potrzeb:

 • ostateczna i kompletna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w okresie jej  ważności), jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym – zawierająca część tekstową i graficzną oraz wyniki analizy funkcji i cech  zabudowy i zagospodarowania terenu (z pieczęcią urzędu gminy stwierdzającą jej ostateczność;
 • ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o  której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (w okresie jej  ważności), jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o ochronie środowiska (zaświadczenie w trybie k.p.a.  urzędu gminy stwierdzającą jej ostateczność);
 • ostateczna decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolniczej;
 • w przypadku obiektów budowlanych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takich jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne lub których projekty budowlane zawierają nowe, niesprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne, nie znajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach, należy dołączyć specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę  organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra.

Wymagana opłata

Obowiązuje opłata skarbowa, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

 1. Za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - 17 zł.
 2. Na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:
 • budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:za każdy m2 powierzchni użytkowej 1 zł ale nie więcej niż 539 zł;
 • budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym 14 zł;
 • innego budynku 48 zł;
 • studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków 20 zł;
 • budowli związanych z produkcją rolną 112 zł;
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg (z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi) – o długości powyżej 1 kilometra 2 143 zł;
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg – o długości do 1 kilometra 105 zł;
 • innych budowli 155 zł;
 • urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym 91 zł.

W razie wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.

Zwolnienia od opłaty

 • jednostki budżetowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają podania, występują z wnioskiem o dokonanie  czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, bądź wystawiają  dokumenty – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu  przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • osoby, które składając wniosek o wydanie pozwolenia na budowę przedstawią zaświadczenie o  korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
 • pozwolenia na budowę obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek  działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych;
 • pozwolenia na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne;
 • pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu;
 • dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa upoważniające do odbioru dokumentów.

Opłatę można uiścić w oddziale Banku Spółdzielczego w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach (parter) w godz. 7.30 - 15.3 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Krapkowicach  nr 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (parter, w holu, w godzinach 7:30-18:00) lub Wydział Budownictwa i Środowiska (p. 112, I piętro, w godzinach 7:30-15:30) w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice. Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać pocztą.

Rozpatrywanie wniosków

Przewidywany termin załatwienia sprawy: do 65 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Zgodnie z art. 35 ust. 8 Prawa budowlanego do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Od wydanej decyzji o sprzeciwie służy odwołanie do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Starosty Krapkowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Pracownicy Wydziału Budownictwa i Środowiska (p. 112, I piętro)
tel. 77 407 43 46, 77 407 43 47

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Podstawa prawna

1. Art. 28 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz. 1623)
2. obowiązujący wniosek o pozwolenie na budowę (druk PB-1) zgodny
z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. (Dz. U.
z 2021 r. poz. 410) w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie
na budowę, obowiązującego od dnia 1 lipca 2021 r.
3.  obowiązujące oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk PB-5) zgodne z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia z dnia 25 czerwca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1170) w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, obowiązującego od dnia 1 lipca 2021 r.