Wydawanie lub zmiana uprawnień dla diagnostów

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Komunikacji i Transportu
Joanna Dwojak
Tel.: 77 40 74 322
E-mail:
pok. nr 11

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów.
 2. Załączniki:
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia
  technicznego;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganej praktyki w stacji
  obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończeniu szkoleń dla diagnostów w zakresie
  przeprowadzanych badań technicznych pojazdów;
 • kserokopia zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu kwalifikacyjnego z
  wynikiem pozytywnym;
 • dotychczasowe uprawnienie diagnosty - w przypadku wniosku o jego zmianę;
 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty.

Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.

  Wymagana opłata

  Opłata skarbowa za udzielenie lub zmianę uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów - 48 zł.

  Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, Oddział Banku Spółdzielczego (parter) w godz. 7.30-15.00, nr konta: 53 8884 0004 2001 0000 0097 0001.

  Miejsce złożenia dokumentów

  Wydział Komunikacji i Transportu na parterze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach,
  ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.

  Rozpatrywanie wniosków

  Decyzja o udzieleniu lub zmianie, bądź odmowie udzielenia lub zmiany uprawnienia
  diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów zostanie wydana w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

  Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

  Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu
  tel. 77 407 43 23, e-mail: komunikacja@powiatkrapkowicki.pl

  Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 18.00.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012, poz. 1137)
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie
   szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz.U. Nr 246, poz. 2469)
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2000 Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
  4. Część III ust. 13 pkt. 2 kol. 3 i część IV kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)