Wydawanie decyzji zezwalającej na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Budownictwa i Środowiska

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.
  2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty.

Wymagana opłata

Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 10 zł.

Opłatę można uiścić w oddziale Banku Spółdzielczego w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach (parter) w godz. 7.30 - 15.30.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (parter, w holu, w godzinach 7:30-18:00) lub Wydział Budownictwa i Środowiska (p. 112, I piętro, w godzinach 7:30-15:30) w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice. Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać pocztą.

Rozpatrywanie wniosków

Zezwolenie ma formę decyzji administracyjnej. Jest wydawane w przypadku spełnienia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców. Po rozpatrzeniu wniosku nastąpi wydanie decyzji. Może to nastąpić w następującym terminie:

  1. Niezwłocznie - sprawa, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę.
  2. Nie później niż w ciągu 1 miesiąca - sprawa wymagająca postępowania wyjaśniającego.
  3. Nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania - w sprawach szczególnie skomplikowanych

Od wydanej decyzji o sprzeciwie służy odwołanie do SKO w Opolu za pośrednictwem Starosty Krapkowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Pracownicy Wydziału Budownictwa i Środowiska (p. 112, I piętro)
tel. 77 407 43 24, 77 407 43 25

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Podstawa prawna

  1. Art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. 2005, Nr 127, poz. 1066 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców (Dz.U. Nr 135, poz. 909).