Wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Komunikacji i Transportu

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami
  2. Załączniki:
  • dowód uiszczenia opłaty.

Ponadto, należy przedstawić do wglądu:

  • dowód osobisty (w przypadku obywatela polskiego) lub
  • kartę pobytu, wizę pobytową lub inny dokument potwierdzający posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje się co najmniej od sześciu miesięcy (w przypadku cudzoziemca).

Wymagana opłata

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (parter) w godz. 7.30-18.00.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć osobiście w Wydziale Komunikacji i Transportu na parterze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.

Rozpatrywanie wniosków

Wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie lub w ustalonym przez stronę terminie. W tym czasie zostanie wydane zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu,
tel. 77 407 43 22, e-mail: komunikacja@powiatkrapkowicki.pl

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 18.00.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006, Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz 1071, z późn. zm.).