Wydanie zaświadczenia o ostateczności decyzji

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Budownictwa i Środowiska

Wymagane dokumenty

·Wniosek na drukach podpisany przez Inwestora/ów lub osobę upoważnioną przez Inwestora (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie). Upoważnienie przedkłada się  na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową.

Wymagana opłata

Za wydanie zaświadczenia należy uiścić opłatę skarbową w kwocie 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych) na konto Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, Bank Spółdzielczy                                                      w Krapkowicach
nr 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001
.

Zgodnie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy  o opłacie skarbowej zwolnione od opłaty jest dokonanie czynności urzędowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (parter, w holu, w godzinach 7:30-18:00) w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice. Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać pocztą.

Rozpatrywanie wniosków

Do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Zażalenie należy złożyć za pośrednictwem Starosty Krapkowickiego.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Pracownicy Wydziału Budownictwa i Środowiska (p. 112a, I piętro) tel. 77 407 43 46, 77 407 43 47

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Podstawa prawna

·    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).