A A A Wersja kontrastowa

Wydanie zaświadczenia lub zmiana danych w zaświadczeniu na przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Inwestycji i Mienia
Dorota Woźnica
Tel.: 77 40 74 333
E-mail:
pok. nr 209
Wydanie zaświadczenia lub dokonania zmiany zaświadczenia w ilości odpowiadającej liczbie zgłoszonych pojazdów.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia lub o zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy
 2. Załączniki do wniosku:
 • oświadczenie o spełnianiu przez przedsiębiorcę wykonującego osobiście transport drogowy wymagań określonych w przepisach ustawy o transporcie drogowym i przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców;  oświadczenie dot. zatrudniania kierowców, spełniających wymagania określone w przepisach ustawy o transporcie drogowym i przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców;
 • wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dowodów rejestracyjnych lub pozwoleń czasowych pojazdów, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest ich właścicielem - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi;
 • potwierdzenie uiszczenia opłat;
 • pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika).

Wymagana opłata

 • opłata za wydanie zaświadczenia na czas nieokreślony: 500 zł;
 • opłata za wydanie wypisu z zaświadczenia: 100 zł;
 • opłata za zmianę zaświadczenia wynosi:5 zł;
 • opłata za wydanie wypisu przy zmianie zaświadczenia: 10 zł;
 • opłata za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego nie zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia: 100 zł.

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (parter) w godz. 7.30 - 18.00, gdzie mieści się oddział Banku Spółdzielczego w Krapkowicach.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach,
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.

Rozpatrywanie wniosków

Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku. W tym czasie zostanie wydane zaświadczenie lub dokonana zmiana zaświadczenia, w ilości odpowiadającej liczbie zgłoszonych pojazdów.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu,
tel. 77 407 43 23, e-mail: komunikacja@powiatkrapkowicki.pl

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 18.00.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2007, Nr 125, poz. 874, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. 2007, Nr 235, poz. 1726, z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1970 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016, poz. 23)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006, Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)