Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Komunikacji i Transportu

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy
 2. Załączniki:
 • wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy;
 • kserokopia posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dowód uiszczenia opłaty.

Ponadto, należy przedstawić do wglądu:

 • dowód osobisty (w przypadku obywatela polskiego);
 • kartę pobytu, wizę pobytową lub inny dokument potwierdzający posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje się co najmniej od sześciu miesięcy (w przypadku cudzoziemca).

Uwaga

Dokument ten wydawany jest na podstawie krajowego prawa jazdy na okres 3 lat, jednak nie dłuższy niż termin ważność krajowego prawa jazdy.

Wymagana opłata

Tabela opłat znajduje się w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (parter) w godz. 7.30-18.00.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć osobiście w Wydziale Komunikacji i Transportu na parterze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.

Rozpatrywanie wniosków

Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie 3 dni od złożenia dokumentów, nie przekraczającym 30 dni. W tym czasie zostanie wydana decyzja administracyjna oraz międzynarodowe prawo jazdy albo decyzja o odmowie wydania międzynarodowego prawa jazdy.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu,
tel. 77 407 43 22, e-mail: komunikacja@powiatkrapkowicki.pl

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 18.00.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1137)
 2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz.U. Nr 24, poz. 215, z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz.U. Nr 219, poz. 2162, z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. Nr 89, poz. 855, z późn. zm.)
 5. Art. 41 Konwencji o ruchu drogowym z 8 listopada 1968 r. (Dz.U. 1988 Nr 5, poz. 40 z późn. zm.)
 6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1970 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016, poz. 23)