Wydanie dodatkowego wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Inwestycji i Mienia
Dorota Woźnica
Tel.: 77 40 74 333
E-mail:
pok. nr 209
Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego wymagany w przypadku zgłoszenia pojazdu przeznaczonego do tego celu.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie dodatkowego wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób;
 2. Załączniki do wniosku:
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego: roczne sprawozdanie finansowe potwierdzone przez audytora lub odpowiedzialną i upoważnioną osobę, gwarancja bankowa, ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej w wysokości odpowiednio: 9 tys. euro na pierwszy pojazd samochodowy, 5 tys. euro na każdy następny pojazd samochodowy, 50 tys. euro przy wykonywaniu transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy;
 • wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dowodów rejestracyjnych lub pozwoleń czasowych, a w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest ich właścicielem, dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi;
 • potwierdzenie uiszczenia opłat;
 • pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika).

Wymagana opłata

Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji - 11% wysokości opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie licencji.

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (parter) w godz. 7.30 - 18.00, gdzie mieści się oddział Banku Spółdzielczego w Krapkowicach, nr konta: 53 8884 0004 2001 0000 0097 0001.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach,
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.

Rozpatrywanie wniosków

Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku. W tym czasie zostanie wydana decyzja o udzieleniu licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób oraz wypis z licencji, w ilości odpowiadającej liczbie zgłoszonych pojazdów samochodowych, bądź odmowa udzielenia licencji.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu,
tel. 77 407 43 23, e-mail: komunikacja@powiatkrapkowicki.pl

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 18.00.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2007, Nr 125, poz. 874, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. 2007, Nr 235, poz. 1726, z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji (Dz.U. Nr 153, poz. 1612)
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1970 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016, poz. 23)
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006, Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)