A A A Wersja kontrastowa

Wpisanie lub wykreślenie adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Komunikacji i Transportu
Beata Bomba
Tel.: 77 40 74 339
E-mail:
otwarty parter
Krystyna Matejka
Tel.: 77 40 74 339
E-mail:
otwarty parter
Marzena Niewalda
Tel.: 77 40 74 338
E-mail:
otwarty parter

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o dodanie lub wykreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym
  2. Załączniki do wniosku:
  • aktualny lub pełny odpis z rejestru zastawów lub zaświadczenie wydane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazujące, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów;
  • dowód rejestracyjny;
  • karta pojazdu (jeżeli była wydana).

Ponadto, przy składaniu wniosku należy okazać do wglądu

  • dowód tożsamości właściciela pojazdu;
  • polisę ubezpieczenia OC;
  • stosowne pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika dla osoby załatwiającej sprawę).

Wymagana opłata

Brak opłat

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji i Transportu na parterze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach,
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.

Rozpatrywanie wniosków

Wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie lub w umówionym ze stroną terminie. W dowodzie rejestracyjnym pojazdu zostanie zamieszczona lub wykreślona stosowna adnotacja.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu,
tel. 77 407 43 21, 77 407 43 38, 77 407 43 39, e-mail: komunikacja@powiatkrapkowicki.pl

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 18.00.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012, poz. 1137)
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. 2007 Nr 186, poz. 1322, z późn. zm.)
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2007 Nr 137, poz. 968, z późn. zm.)
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, poz. 2302 ze zm.)
  5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz.U. 2012, poz. 447)
  6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. Nr 59, poz. 421)
  7. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.)
  8. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2000 Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)
  9. Rozporządzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. 2012, poz.481)
  10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz.U. Nr 189, poz. 1858 z późn. zm.)
  11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz.U. Nr 236, poz. 1401)