Wpis lub zmiana zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Komunikacji i Transportu
Joanna Dwojak
Tel.: 77 40 74 322
E-mail:
pok. nr 11

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.
 2. Załączniki:
  • pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika);
  • potwierdzenie wniesienia opłat;
  • zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (w przypadku dokonywania zmiany zakresu wpisu do rejestru).

  Wymagana opłata

  Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru - 412 zł; za rozszerzenie zakresu wpisu - 206 zł.

  Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, Oddział Banku Spółdzielczego (parter) w godz. 7.30-15.30, nr konta: 53 8884 0004 2001 0000 0097 0001.

  Miejsce złożenia dokumentów

  Wydział Komunikacji i Transportu na parterze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach,
  ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.

  Rozpatrywanie wniosków

  Sprawa zostanie załatwiona w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

  Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

  Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu
  tel. 77 407 43 23, e-mail: komunikacja@powiatkrapkowicki.pl

  Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 18.00.

  Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012, poz. 1137)
   2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004  r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2010, Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.)
   3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz.U. Nr 223, poz. 2264)
   4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
   5. Część I ust. 36, pkt 1, kol. 3 i ust. 37, pkt 1, kol. 3 oraz część IV kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)