Wpis do prawa jazdy potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Komunikacji i Transportu

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpis do prawa jazdy potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego
 2. Załączniki:
  • kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej albo świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego;
  • kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (badania lekarskie są wykonywane przez lekarzy uprawnionych do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy, posiadających dodatkowo uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców na zasadach określonych w przepisach ustawy Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.). Zakres badań lekarskich obejmuje ponadto ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym);
  • kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (badania psychologiczne są wykonywane w zakresie i na zasadach określonych dla kierowców w ustawie Prawo o ruchu drogowym);
  • kserokopia posiadanego prawa jazdy;
  • wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 na 4,5 cm bez nakrycia głowy, bez ciemnych okularów wykonana w taki sposób aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy;
  • dowód uiszczenia opłaty.

  Ponadto, należy przedstawić do wglądu:

  • dowód osobisty;
  • kartę pobytu, wizę pobytową lub inny dokument potwierdzający posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje się co najmniej od sześciu miesięcy (w przypadku cudzoziemca).

  Wymagana opłata

  Tabela opłat znajduje się w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

  Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (parter) w godz. 7.30-18.00.

  Miejsce złożenia dokumentów

  Dokumenty należy złożyć osobiście w Wydziale Komunikacji i Transportu na parterze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.

  Rozpatrywanie wniosków

  Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie nie przekraczającym 30 dm. W tym czasie zostanie wydana decyzja administracyjna o wydaniu prawa jazdy z kodem 95 albo decyzja o odmowie wydania takiego prawa.

  Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

  Pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu,
  tel. 77 407 43 22, e-mail: komunikacja@powiatkrapkowicki.pl

  Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 18.00.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz.1137)
  2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2007, Nr 125, poz. 874, z późn. zm.)
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. Nr 124, poz. 805)
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz.U. Nr 24, poz. 215, z późn. zm.)
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz.U. Nr 219, poz. 2162, z późn. zm.)
  6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. Nr 89, poz. 855, z późn. zm.)
  7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz.U. Nr 210, poz. 1626).
  8. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz 1071, z późn. zm.).