Rejestracja pojazdu używanego zakupionego na terenie RP

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Komunikacji i Transportu

Wniosek o rejestrację lub czasową rejestrację pojazdu używanego zakupionego na terenie RP

Wniosek o rejestrację lub czasową rejestrację

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o rejestrację pojazdu;
 2. Załączniki do wniosku:
 • dowód własności pojazdu (np. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek uproszczony, prawomocne orzeczenia sądu, rozstrzygające o prawie własności);
 • dowód rejestracyjny lub w przypadku utraty - zaświadczenie z poprzedniego miejsca rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie;
 • karta pojazdu (jeżeli była wydana);
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (jeżeli pojazd nie posiada aktualnych badań technicznych);
 • tablice rejestracyjne.

   Ponadto, przy składaniu wniosku należy okazać do wglądu:

   • polisę ubezpieczenia OC;
   • dowód tożsamości właściciela pojazdu lub
   • stosowne pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika dla osoby załatwiającej sprawę).

   Uwaga

   Wszystkie dokumenty należy złożyć w oryginale.

   Wymagana opłata

   Obowiązuje opłata zgodna z tabelą opłat dostępną w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

   Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (parter) w godz. 7.30 - 18.00, gdzie mieści się oddział Banku Spółdzielczego w Krapkowicach, nr konta: 53 8884 0004 2001 0000 0097 0001.

   Miejsce złożenia dokumentów

   Wydział Komunikacji i Transportu na parterze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach,
   ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.

   Rozpatrywanie wniosków

   Wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie lub w umówionym ze stroną terminie, po pozostawieniu dokumentów. Decyzja o stałej rejestracji pojazdu zostanie wydana w terminie do 30 dni.

   Sprawę załatwia się w dwóch etapach:

   1. Czasowa rejestracja z urzędu po przedłożeniu wniosku i wymaganych dokumentów, na podstawie których następuje wydanie pozwolenia czasowego oraz stałych tablic rejestracyjnych.
   2. Wydanie decyzji o stałej rejestracji pojazdu, na podstawie której następuje wydanie dowodu rejestracyjnego po przedłożeniu pozwolenia czasowego, polisy ubezpieczeniowej OC oraz dowodu osobistego.

   Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

   Pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu,
   tel. 77 407 43 21, 77 407 43 38, 77 407 43 39, e-mail: komunikacja@powiatkrapkowicki.pl

   Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 18.00.

   Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 poz. 1137)
   2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. 2007 Nr 186, poz. 1322, z późn. zm.)
   3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2007 Nr 137, poz. 968, z późn. zm.)
   4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. Nr 230, poz. 2302 ze zm.)
   5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz.U. 2012, poz. 447)
   6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. Nr 59, poz. 421)
   7. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.)
   8. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
   9. Rozporządzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. 2012, poz.481)
   10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz.U. Nr 189, poz. 1858 z późn. zm.)
   11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz.U. Nr 236, poz. 1401)