Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Komunikacji i Transportu

Wniosek o rejestrację lub czasową rejestrację pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o rejestrację pojazdu;
 2. Załączniki do wniosku:
 • dowód własności pojazdu (umowa sprzedaży, faktura VAT lub rachunek uproszczony);
 • dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany za granicą;
 • dokument potwierdzający opłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy (w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym) lub pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskie i jest rejestrowany po raz pierwszy lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami – wyszczególniona na fakturze zakupu pojazdu kwota podatku akcyzowego;
 • dowód odprawy celnej przywozowej (jeżeli pojazd został sprowadzony z państwa nie będącego państwem członkowskim Unii Europejskiej) lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami – zapis na fakturze zakupu pojazdu określający numer, datę i miejsce odprawy celnej;
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak takiego obowiązku (dotyczy pojazdów sprowadzonych z Unii Europejskiej), albo w wypadku zakupu pojazdu w Polsce od podatnika podatku od towarów i usług – wyszczególniona na fakturze zakupu pojazdu kwota podatku VAT;
 • tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany;
 • dokument potwierdzający prowadzenie przez zbywcę działalności związanej z obrotem pojazdami (wydruk z CEIDG), jeśli pojazd został nabyty w Polsce od przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami;
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu (jeśli jest wymagane) lub wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji potwierdzający, że w odniesieniu do poszczególnych typów pojazdów zostało wydane świadectwo homologacji typu pojazdu albo zwolnienie pojazdu z homologacji przez właściwy organ państwa członkowskiego UE;
 • dowód wniesienia opłaty na rzecz ochrony środowiska lub oświadczenie producenta lub importera o zapewnianiu sieci zbierania pojazdów lub dowód uiszczenia opłaty recyklingowej w wys. 500 zł z podaniem numeru VIN pojazdu na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014 (dotyczy samochodów oraz pojazdów przeznaczonych do przewozu ładunków o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony);
 • potwierdzenie wniesienia opłaty.

Ponadto, przy składaniu wniosku należy okazać do wglądu:

 • polisę ubezpieczenia OC;
 • dowód tożsamości właściciela pojazdu lub
 • stosowne pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika dla osoby załatwiającej sprawę).

Uwaga

Wszystkie dokumenty należy złożyć w oryginale.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Nie dotyczy to dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej i państwa członkowskiego EFTA wyłącznie w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie (od A do S.2), określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 186, poz. 1322 ze zmianami).

Wymagana opłata

Obowiązuje opłata zgodna z tabelą opłat dostępną w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (parter) w godz. 7.30 - 18.00, gdzie mieści się oddział Banku Spółdzielczego w Krapkowicach, nr konta: 53 8884 0004 2001 0000 0097 0001.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji i Transportu na parterze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach,
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.

Rozpatrywanie wniosków

Wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie lub w umówionym ze stroną terminie, po pozostawieniu dokumentów. Decyzja o stałej rejestracji pojazdu zostanie wydana w terminie do 30 dni.

Sprawę załatwia się w dwóch etapach:

 1. Czasowa rejestracja z urzędu po przedłożeniu wniosku i wymaganych dokumentów, na podstawie których następuje wydanie pozwolenia czasowego oraz stałych tablic rejestracyjnych.
 2. Wydanie decyzji o stałej rejestracji pojazdu, na podstawie której następuje wydanie dowodu rejestracyjnego po przedłożeniu pozwolenia czasowego, polisy ubezpieczeniowej OC oraz dowodu osobistego.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu,
tel. 77 407 43 21, 77 407 43 38, 77 407 43 39, e-mail: komunikacja@powiatkrapkowicki.pl

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 18.00.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 poz. 1137)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. 2007 Nr 186, poz. 1322, z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2007 Nr 137, poz. 968, z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. Nr 230, poz. 2302 ze zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz.U. 2012, poz. 447)
 6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. Nr 59, poz. 421)
 7. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.)
 8. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 9. Rozporządzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. 2012, poz.481)
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz.U. Nr 189, poz. 1858 z późn. zm.)
 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz.U. Nr 236, poz. 1401)