Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie RP

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Komunikacji i Transportu

Wniosek o rejestrację lub czasową rejestrację nowego pojazdu zakupionego na terenie RP

Wniosek o rejestrację lub czasową rejestrację

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o rejestrację pojazdu;
 2. Załączniki do wniosku:
 • dowód własności pojazdu (faktura VAT, rachunek uproszczony);
 • wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis z decyzji zwalniającej pojazd
 • z homologacji;
 • karta pojazdu (dotyczy pojazdów silnikowych);
 • potwierdzenie wniesienia opłaty.

Ponadto, przy składaniu wniosku należy okazać do wglądu:

 • polisę ubezpieczenia OC;
 • dowód tożsamości właściciela pojazdu lub
 • stosowne pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika dla osoby załatwiającej sprawę).

Uwaga

Wszystkie dokumenty należy złożyć w oryginale.

Wymagana opłata

Obowiązuje opłata zgodna z tabelą opłat dostępną w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (parter) w godz. 7.30 - 18.00, gdzie mieści się oddział Banku Spółdzielczego w Krapkowicach, nr konta: 53 8884 0004 2001 0000 0097 0001.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji i Transportu na parterze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach,
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.

Rozpatrywanie wniosków

Wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie lub w umówionym ze stroną terminie, po pozostawieniu dokumentów. Na ich podstawie nastąpi czasowa rejestracja pojazdu, zostanie wydane pozwolenie czasowe oraz stałe tablice rejestracyjne wraz z naklejkami. Do 30 dni od daty złożenia wniosku nastąpi wydanie decyzji o stałej rejestracji pojazdu, na podstawie której zostanie wydany dowód rejestracyjny (po przedłożeniu wydanego wcześniej pozwolenia czasowego, polisy ubezpieczeniowej OC na pojazd oraz dowodu osobistego posiadacza).

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu,
tel. 77 407 43 21, 77 407 43 38, 77 407 43 39, e-mail: komunikacja@powiatkrapkowicki.pl

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 18.00.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 poz. 1137)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. 2007 Nr 186, poz. 1322, z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2007 Nr 137, poz. 968, z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. Nr 230, poz. 2302 ze zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz.U. 2012, poz. 447)
 6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. Nr 59, poz. 421)
 7. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.)
 8. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 9. Rozporządzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. 2012, poz.481)
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz.U. Nr 189, poz. 1858 z późn. zm.)
 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz.U. Nr 236, poz. 1401)