Rejestracja jednostek pływających

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Budownictwa i Środowiska

Wymagane dokumenty

W celu rejestracji jednostki pływającej właściciel składa wniosek o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego do wybranego organu rejestrującego.

Wniosek o rejestrację jednostki pływającej można złożyć w trybie on-line poprzez dedykowaną Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, właściwą do składania wniosków w sprawach dotyczących rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, przy wykorzystaniu e-Usług:

Aplikacja Konto Interesanta: https://interesant.reja24.gov.pl

lub w formie papierowej składając wniosek osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, w Wydziale Budownictwa i Środowiska, pokój 112a, tel.77 4074347. (link do pobrania wniosku: http://www.ums.gov.pl/projekty_unijne/Reja24/formularze.zip)

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (parter, w holu) lub Wydział Budownictwa i Środowiska (p. 112a, I piętro) w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Pracownicy Wydziału Budownictwa i Środowiska (p. 112a, I piętro)
tel. 77 407 43 47

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Podstawa prawna

  1. ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m z dnia 12 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.1137)

 

UWAGA

W zawiązku z powyższym obowiązkowi rejestracji podlega:

1) jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż

    7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;

2) jednostka pływająca używana do połowów rybackich,

3) jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - o ile nie

    posiada innej niż polska przynależności.

Obowiązkowi rejestracji, o którym mowa w ust. 1, nie podlega:

1) jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;

2) jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;

3) deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

3. Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.

Jednocześnie informujemy, iż wpisy do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w przypadku:

1) wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2000 r. - przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;

2) wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2006 r. - przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;

3) wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych po dniu 1 stycznia 2006 r. - przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.