Przywrócenie do ruchu pojazdu czasowo wycofanego

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Komunikacji i Transportu
Beata Bomba
Tel.: 77 40 74 339
E-mail:
pok. nr 10 (otwarty parter)
Krystyna Matejka
Tel.: 77 40 74 339
E-mail:
pok. nr 10 (otwarty parter)
Marzena Niewalda
Tel.: 77 40 74 321
E-mail:
pok. nr 10 (otwarty parter)

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przywrócenie do ruchu pojazdu czasowo wycofanego
 2. Załączniki do wniosku:
 • decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu;
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu (w przypadku, gdy w okresie czasowego wycofania pojazdu z ruchu upłynął termin następnego badania technicznego pojazdu, wyznaczony w dowodzie rejestracyjnym).

Ponadto, przy składaniu wniosku należy okazać do wglądu:

 • polisę ubezpieczenia OC;
 • dowód tożsamości właściciela pojazdu;
 • stosowne pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika dla osoby załatwiającej sprawę).

Uwaga

Wszystkie dokumenty należy złożyć w oryginale.

Wymagana opłata

Obowiązuje opłata zgodna z tabelą opłat dostępną w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (parter) w godz. 7.30 - 18.00, gdzie mieści się oddział Banku Spółdzielczego w Krapkowicach, nr konta: 53 8884 0004 2001 0000 0097 0001.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji i Transportu na parterze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach,
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.

Rozpatrywanie wniosków

Wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie lub w umówionym ze stroną terminie, po pozostawieniu dokumentów. Nastąpi wydanie z depozytu tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu,
tel. 77 407 43 21, 77 407 43 38, 77 407 43 39, e-mail: komunikacja@powiatkrapkowicki.pl

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 18.00.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012, poz. 1137)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004  r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz.U. Nr 285, poz. 2856, z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2007, Nr 137, poz. 968 z późn. zm.)
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz.U. 2007, Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.)