A A A Wersja kontrastowa

Przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Inwestycji i Mienia

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką.
  2. Załączniki:
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką;
  • potwierdzenie dokonania opłaty.

Wymagana opłata

Opłata za przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką wynosi 200 zł od osoby, podlega jednak zmianom w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, licząc od następnego miesiąca po miesiącu, w którym wskaźnik ten został ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, Oddział Banku Spółdzielczego (parter) w godz. 7.30-15.00, nr konta: 53 8884 0004 2001 0000 0097 0001.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji i Transportu na parterze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach,
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.

Rozpatrywanie wniosków

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu w zakresie transportu drogowego
taksówką nastąpi po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu.

Wyznaczenie terminu egzaminu – do 60 dni od dnia złożenia wniosku. Zapoznanie się z wynikiem egzaminu jest możliwe w dniu egzaminu. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką – do 7 dni.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu
tel. 77 407 43 23, e-mail: komunikacja@powiatkrapkowicki.pl

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 18.00.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2007 Nr 125, poz. 874 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczenia oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką (Dz.U. Nr 12, poz. 118)