Nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu oraz wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Komunikacji i Transportu
Beata Bomba
Tel.: 77 40 74 339
E-mail:
pok. nr 10 (otwarty parter)
Krystyna Matejka
Tel.: 77 40 74 339
E-mail:
pok. nr 10 (otwarty parter)
Marzena Niewalda
Tel.: 77 40 74 321
E-mail:
pok. nr 10 (otwarty parter)
Decyzja o nadaniu cech identyfikacyjnych może być wydana w następujących przypadkach: dla pojazdu zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako "SAM"; pojazdu, w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeracji fabrycznej; pojazdu odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu; pojazdu nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu; w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu; w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy, jeżeli zostanie to potwierdzone pisemną opinią rzeczoznawcy samochodowego, która powinna wskazywać pierwotne cechy identyfikacyjne lub jednoznacznie wykluczać ingerencje w pole numerowe w celu umyślnego ich zniszczenia lub zafałszowania.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu.
 2. Załączniki:
 • dowód uiszczenia opłaty.

W przypadku pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy:

 • pisemna opinia rzeczoznawcy samochodowego potwierdzająca, że pojazd jest pojazdem, w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy, wskazująca pierwotną cechę identyfikacyjną, jednoznacznie wykluczająca ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego jej zniszczenia lub zafałszowania.

W przypadku pojazdu zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako „SAM”:

 • oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że jest się właścicielem części pojazdu.

W przypadku pojazdu w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeru fabrycznego:

 • dowód własności ramy lub podwozia.

W przypadku pojazdu odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu:

 • dokumenty stwierdzające odzyskanie pojazdu po kradzieży.

W przypadku pojazdu nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu:

 • pisemna opinia rzeczoznawcy samochodowego potwierdzająca, że nabyty pojazd jest pojazdem, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu;
 • dokumenty stwierdzające nabycie pojazdu na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa.

W przypadku pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu:

 • pisemna opinia rzeczoznawcy samochodowego potwierdzająca, że nabyty pojazd jest pojazdem, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu;
 • prawomocne orzeczenie sądu ustalające prawo własności pojazdu.

Ponadto, przy składaniu wniosku należy okazać do wglądu

 • dowód tożsamości właściciela pojazdu;
 • polisę ubezpieczenia OC;
 • stosowne pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika dla osoby załatwiającej sprawę).

Wymagana opłata

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o nadaniu numeru identyfikacyjnego - 10 zł.

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, Oddział Banku Spółdzielczego (parter) w godz. 7.30-15.00, nr konta: 53 8884 0004 2001 0000 0097 0001.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji i Transportu na parterze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach,
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.

Rozpatrywanie wniosków

Wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie lub w umówionym ze stroną terminie.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu,
tel. 77 407 43 21, 77 407 43 38, 77 407 43 39, e-mail: komunikacja@powiatkrapkowicki.pl

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 18.00.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012, poz. 1137)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. 2007 Nr 186, poz. 1322, z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2007 Nr 137, poz. 968, z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, poz. 2302 ze zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz.U. 2012, poz. 447)
 6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. Nr 59, poz. 421)
 7. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.)
 8. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2000 Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)
 9. Rozporządzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. 2012, poz.481)
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz.U. Nr 189, poz. 1858 z późn. zm.)
 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz.U. Nr 236, poz. 1401)