Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Komunikacji i Transportu
Beata Bomba
Tel.: 77 40 74 339
E-mail:
pok. nr 10 (otwarty parter)
Krystyna Matejka
Tel.: 77 40 74 339
E-mail:
pok. nr 10 (otwarty parter)
Marzena Niewalda
Tel.: 77 40 74 321
E-mail:
pok. nr 10 (otwarty parter)
Czasowemu wycofaniu z ruchu podlegają pojazdy zarejestrowane tj. samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągniki samochodowe, autobusy i pojazdy specjalne. Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
 2. Załączniki do wniosku:
 • dowód rejestracyjny;
 • karta pojazdu (jeżeli była wydana);
 • tablice rejestracyjne.

Ponadto, przy składaniu wniosku należy okazać do wglądu:

 • polisę ubezpieczenia OC;
 • dowód tożsamości właściciela pojazdu;
 • stosowne pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika dla osoby załatwiającej sprawę).

W wypadku przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu do wniosku należy dołączyć:

 • kartę pojazdu (jeżeli była wydana),
 • decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
 • dowód uiszczenia opłaty za przedłużenie czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

Wymagana opłata

Czasowe wycofanie z ruchu na okres 2 miesięcy – 80 zł,

Uwaga

Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące opłatę powiększa się o 10 zł za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:

 • 4 zł - od 3 do 12 miesiąca;
 • 2 zł - od 13 do 24 miesiąca;
 • 0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca.

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (parter) w godz. 7.30 - 18.00, gdzie mieści się oddział Banku Spółdzielczego w Krapkowicach, nr konta: 53 8884 0004 2001 0000 0097 0001.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji i Transportu na parterze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach,
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.

Rozpatrywanie wniosków

Wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie lub w umówionym ze stroną terminie, po pozostawieniu dokumentów. Nastąpi wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Zostaną przyjęte do depozytu tablice rejestracyjne oraz dowód rejestracyjny. W karcie pojazdu zostanie zamieszczona adnotacja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Po zamieszczeniu adnotacji, karta pojazdu zostanie zwrócona właścicielowi.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu,
tel. 77 407 43 21, 77 407 43 38, 77 407 43 39, e-mail: komunikacja@powiatkrapkowicki.pl

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 18.00.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012, poz. 1137)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004  r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz.U. Nr 285, poz. 2856, z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz.U. 2007, Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.)