Obwieszczenie o przystąpieniu do Konsultacji Społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Krapkowickiego na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2031

OBWIESZCZENIE

Zarząd Powiatu Krapkowickiego, działając zgodnie z zapisami art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.), w odniesieniu do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamia wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do konsultacji społecznych

projektu

„Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Krapkowickiego na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2031” wraz z „Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Krapkowickiego na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2031”.

Projekt ww. dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest:

  1. W wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji publicznej Starostwa Powiatowego
    w Krapkowicach  https://bip.powiatkrapkowicki.pl/, w zakładce Konsultacje społeczne oraz stronie internetowej www.powiatkrapkowicki.pl.
  2. W wersji drukowanej, wyłożony do wglądu, w siedzibie Starostwa Powiatowego
    w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, w Wydziale Budownictwa i Środowiska, I p., pok. 112a.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: bs@powiatkrapkowicki.pl.

Uwagi i wnioski należy składać w terminie od 8 września do 29 września 2023 r.  

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Krapkowickiego.

Z up. Zarządu Powiatu Krapkowickiego

Sabina GORZKULLA

Wicestarosta Krapkowicki

 

 

 

Program Ochrony Środowiska Dla Powiatu Krapkowickiego Na Lata 2024-2027 Z Perspektywą Do Roku 2031

Prognoza Oddziaływania na Środowisko