Bliżej rodziny i dziecka

Informujemy, że w ramach zachowania trwałości miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu realizacji projektu  pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”, który był realizowany w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020,   współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w okresie
od 01.10.2023 r. do 31.03.2024 r. utrzymujemy gotowość do świadczenia nieodpłatnie usługi logopedii/neurologopedii dla dzieci przebywających
w rodzinnej pieczy zastępczej oraz w okresie od 01.10.2023 r.
do 31.10.2024 r. utrzymujemy gotowość do świadczenia nieodpłatnie usługi fizjoterapii dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.
W związku z powyższym w celu wzięcia udziału w ww. wsparciu przez osoby uprawnione prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47 - 303 Krapkowice, tel. 77 44 66 015, mail: pcpr@powiatkrapkowicki.pl.