A A A Wersja kontrastowa

Starosta Krapkowicki wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własności budynków usytuowanych na  nieruchomości  położonej w Kórnicy gmina Krapkowice oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr nr 931/2 z mapy 4, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/00042375/3.

ogłoszenie o...

Starosta Krapkowicki, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały prawa miejscowego – uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego. Przedmiotem Konsultacji jest Projekt Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2022.

Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247) w związku z art. 96 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) ZAWIADAMIA