A A A Wersja kontrastowa

X Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego

Na dzień 12 grudnia 2019 r. na godz. 14:00 Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego zwołał Z Sesję Rady Powiatu Krapkowickiego.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji:

a)      stwierdzenie quorum,

b)      przyjęcie wniosków do porządku obrad,

c)      informacja o protokole z IX sesji.

2.     Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.

3.     Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego.

4.     Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

a)   planu pracy Rady Powiatu Krapkowickiego na 2020 rok,

b)   opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2020 r.;

c)    wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;

d)   zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Krapkowickiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska;

e)   pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego;

f)     zmiany uchwały nr V/41/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania przypadających według algorytmu w 2019 r.;

g)   rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2020 r.;

h)   programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”;

i)     zmiany Uchwały Nr III/29/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033;

j)     zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok.

5.     Interpelacje oraz zapytania Radnych.

6.     Wolne wnioski.

7.     Zamknięcie obrad.