Zwrot zatrzymanego prawa jazdy

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Komunikacji i Transportu
Informacja o procedurze zwrotu zatrzymanego prawa jazdy

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy
  2. Załącznik - dowód uiszczenia opłaty
  3. Do wglądu:
  • dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego;
  • karta pobytu, wiza pobytowa lub inny dokument potwierdzający posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy w przypadku cudzoziemca.

Wymagana opłata

Za wydanie zatrzymanego prawa jazdy należy dokonać opłaty skarbowej w wysokości 10 zł.

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (parter) w godz. 7.30-18.00.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć osobiście w Wydziale Komunikacji i Transportu na parterze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.

Rozpatrywanie wniosków

Wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie lub w ustalonym ze stroną terminie. Osoba wnioskująca otrzyma decyzję administracyjną o zwrocie prawa jazdy albo decyzję o odmowie zwrotu wraz z uzasadnieniem.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

 

Pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu,
tel. 77 407 43 22, e-mail: komunikacja@powiatkrapkowicki.pl

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 18.00.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012, poz. 1137)
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz.U. Nr 24, poz. 215, z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1970 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016, poz. 23)
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006, Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)