Wymiana prawa jazdy na podstawie art. 150 ustawy Prawo o ruchu drogowym (dot. dokumentów wydanych przed 30.06.1999 r.)

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Komunikacji i Transportu
Wymiana prawa jazdy wydanego przed 30.06.1999 r. na nowe z powodu utraty ważności

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wymianę prawa jazdy na podstawie art. 150 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 2. Załączniki:
 • wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy;
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli orzeczenie znajdujące się w aktach kierowcy straciło ważność;
 • prawo jazdy;
 • dowód uiszczenia opłaty.

Ponadto, należy przedstawić do wglądu:

 • dowód osobisty (w przypadku obywatela polskiego);
 • kartę pobytu, wizę pobytową lub inny dokument potwierdzający posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje się co najmniej od sześciu miesięcy (w przypadku cudzoziemca).

Wymagana opłata

Tabela opłat znajduje się w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (parter) w godz. 7.30-18.00.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć osobiście w Wydziale Komunikacji i Transportu na parterze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.

Rozpatrywanie wniosków

Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie nie przekraczającym 30 dni. W tym czasie zostanie wydana decyzja administracyjna i wydanie prawa jazdy albo decyzja o odmowie wydania takiego prawa.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu,
tel. 77 407 43 22, e-mail: komunikacja@powiatkrapkowicki.pl

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 18.00.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r., poz. 1137)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz.U. Nr 24, poz. 215, z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany prawa jazdy (Dz.U. Nr 69, poz. 640, z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 200 4r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. Nr 89, poz. 855, z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (DzU. Nr 219, poz. 2162, z późn. zm.)
 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012r. wmsprawie opłaty ewidencyjnej (Dz.U. Nr z 2012r., poz. 447)
 7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz 1071, z późn. zm.).