Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości będących własnością gminy

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Budownictwa i Środowiska

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości będących własnością gminy.
  2. Załączniki:
  • tytuł prawny władania nieruchomością (akt notarialny lub wypis z rejestru gruntów);
  • mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowy istniejących lub budowanych na tej nieruchomości;
  • zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli z wnioskiem występuje posiadacz nieruchomości.

Wymagana opłata

Bez opłat

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (parter, w holu, w godzinach 7:30-18:00) lub Wydział Budownictwa i Środowiska (p. 112, I piętro, w godzinach 7:30-15:30) w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice. Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać pocztą.

Rozpatrywanie wniosków

Po pozytywnej weryfikacji złożonego wydawane jest zezwolenie w postaci decyzji administracyjnej. Może to nastąpić w następującym terminie:

  1. Niezwłocznie - sprawa, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę.
  2. Nie później niż w ciągu 1 miesiąca - sprawa wymagająca postępowania wyjaśniającego.
  3. Nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania - w sprawach szczególnie skomplikowanych

Od wydanej decyzji o sprzeciwie służy odwołanie do SKO w Opolu za pośrednictwem Starosty Krapkowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Pracownicy Wydziału Budownictwa i Środowiska (p. 112, I piętro)
tel. 77 407 43 25, 77 407 43 24

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Podstawa prawna

Art. 83-87 i art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)