Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów stałej lub czasowej organizacji ruchu drogowego

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Inwestycji i Mienia
Kerstina Tomanek
Tel.: 77 40 74 310
E-mail:
pok. 115
Czasowa lub stała zmiana organizacji ruchu drogowego w pasie drogowym wymaga zatwierdzenia przez starostę. W tym celu należy złożyć wniosek wraz z projektem zmiany.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu drogowego.
 2. Załączniki do wniosku:
 • dwa egzemplarze projektu organizacji ruchu, który powinien zawierać plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy, wraz z imieniem, nazwiskiem i podpisem projektanta;
 • plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1 :1000 zawierający lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
 • opinia zarządcy drogi - w przypadku, gdy nie jest on wnioskodawcą;
 • opinia Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach,
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.

Rozpatrywanie wniosków

Wnioski rozpatrywane są dwukrotnie w miesiącu.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

tel. 77 407 43 28, 

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

Podstawa prawna

 1. Ustawa - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012, poz. 1137).
 2. Art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729).
 4. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.).