A A A Wersja kontrastowa

NOWY DZIENNIK BUDOWY

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Budownictwa i Środowiska

WYDAWANIE DZIENNIKÓW BUDOWY

Wymagane dokumenty:

·    Wniosek na drukach podpisany przez Inwestora/ów lub osobę upoważnioną przez Inwestora (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie). Upoważnienie przedkłada się                na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową,

Wymagana opłata:

Opłatę za wydanie dziennika budowy 

·   7,85 zł/dziennik 7 str.

należy wnieść na konto Starostwa Powiatowego w Krapkowicach nr rachunku 53 8884 0004 2001 0000 0097 0001,

 

W przypadku przedłożenia własnego  dziennika budowy przez inwestora zostaje on opieczętowany
i zarejestrowany –
bezpłatne.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (parter, w holu, w godzinach 7:30-18:00) lub Wydział Budownictwa i Środowiska (p. 112a, I piętro, w godzinach 7:30-15:30)                    w  Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice. Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać pocztą.

Rozpatrywanie wniosków:

Do 3 dni. Inwestor może wystąpić z wnioskiem o wydanie dziennika budowy najwcześniej po dniu, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna.

Organ Administracji Architektoniczno-Budowlanej sprawdza kompletność wniosku. W przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie sprawa pozostaje bez rozpatrzenia. Wezwania Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej przesyła do Inwestora listem poleconym za dowodem doręczenia. Postępowanie kończy wydanie ostemplowanego dziennika budowy.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień:

Pracownicy Wydziału Budownictwa i Środowiska (p. 112a, I piętro) tel. 77 407 43 46, 77 407 43 47

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Podstawa prawna:

·    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333),

·    rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dzienników budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 963).