NOWY DZIENNIK BUDOWY

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Budownictwa i Środowiska

WYDAWANIE DZIENNIKÓW BUDOWY

Wydanie dziennika budowy następuje przez:

1) ostemplowanie przedłożonego przez inwestora dziennika budowy prowadzonego
w postaci papierowej.

Wymagane dokumenty:

·         Wniosek na drukach podpisany przez Inwestora/ów lub osobę upoważnioną przez Inwestora (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie). Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale.

·         Dziennik budowy

albo

2) zapewnienie dostępu w systemie EDB do dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej.

Wymagane dokumenty:

·         wypełnienie wniosku i jego wysłanie poprzez stronę

https://e-dziennikbudowy.gunb.gov.pl/

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (parter, w holu, w godzinach 7:30-17:00) lub Wydział Budownictwa i Środowiska (p. 112a, I piętro, w godzinach 7:30
-15:30)  w  Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice. Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać pocztą.

Wymagana opłata
Opieczętowanie i zarejestrowanie dziennika budowy nie podlega opłacie.

Obowiązuje opłata skarbowa, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej. Za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - 17 zł.

Rozpatrywanie wniosków:

Do 3 dni roboczych. Inwestor może wystąpić z wnioskiem o wydanie dziennika budowy najwcześniej po dniu, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna.

Organ Administracji Architektoniczno-Budowlanej sprawdza kompletność wniosku.
W przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie sprawa pozostaje bez rozpatrzenia. Wezwania Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej przesyła do Inwestora listem poleconym za dowodem doręczenia. Postępowanie kończy wydanie zarejestrowanego oraz ostemplowanego dziennika budowy.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień:

Pracownicy Wydziału Budownictwa i Środowiska (p. 112a, I piętro) tel. 77 407 43 46,
77 407 43 47

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Podstawa prawna:

·    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.).