Rozporządzenie Wojewody Opolskiego Nr 05110/P/19/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r.

Przekazuję do wiadomości Państwa rozporządzenie Wojewody Opolskiego Nr 05110/P/19/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wód Starorzecza Odry w miejscowości Januszkowice od  km 0+300 do km 1+500 (Dz. Urz. Woj. Opol. poz.1840) wraz z uzasadnieniem.

Rozporządzenie porządkowe WO Nr 0510_P_19_2023 z dnia 15 czerwca 2023 r.

Uzasadnienie do rozporządzenia.