A A A Wersja kontrastowa

Powiat Krapkowicki informuje, że w 2020 roku przystąpił do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
Program finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

CEL

Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

ADRESACI

Program adresowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu...

KOMUNIKAT BON EKOLOGICZNY

24 styczeń 2020

Z uwagi na wyczerpanie środków w wysokości 150 000 zł przeznaczonych na udzielenie dotacji celowej z budżetu powiatu krapkowickiego, na realizację zadań służących ochronie powietrza (BON EKOLOGOCZNY) wnioski nie są obecnie przyjmowane.

 W przypadku zmian, na stronie powiatu krapkowickiego będzie podana informacja o możliwości ubiegania się o dotację.