A A A Wersja kontrastowa

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych lub klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia (których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej)

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji oraz klubów sportowych w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.
  2. Załącznik do wniosku:
  • Potwierdzenie dokonania opłaty

Wymagana opłata

Wydanie zaświadczenia o wpisie klubu sportowego lub uczniowskiego klubu sportowego do ewidencji prowadzonej przez Starostę, podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (parter) w godz. 7.30 - 18.00, gdzie mieści się oddział Banku Spółdzielczego w Krapkowicach.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach,
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.

Rozpatrywanie wniosków

Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Pracownicy Wydziału Rozwoju i Współpracy
tel. 77 407 43 07

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach(Dz.U. 2001 Nr 79, poz.855 z pózn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2000 Nr 98, poz. 1071 z pózn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie(Dz.U. 2010 Nr 127 poz. 857)
  4. Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz.U. 2006 Nr 16, poz. 123)
  5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o Opłacie Skarbowej(Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)