A A A Wersja kontrastowa

Wpis do rejestru stowarzyszeń zwykłych

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Rozwoju i Współpracy

Wymagane dokumenty

Wniosek - zawiadomienie do Starosty Krapkowickiego o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego sporządzone na urzędowym formularzu lub samodzielnie. Zgłoszenie sporządzone samodzielnie powinno zawierać następujące informacje:

 • pełną nazwę stowarzyszenia zwykłego;
 • siedzibę stowarzyszenia i adres do korespondencji;
 • dane osobowe założycieli ze wskazaniem przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie;
 • datę podjęcia uchwały o utworzeniu stowarzyszenia.

Załącznik do wniosku:

 1. protokół z zebrania założycielskiego;
 2. uchwała zebrania założycielskiego o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia;
 3. regulamin działalności stowarzyszenia;
 4. lista osób uczestniczących w zebraniu założycielskim, zawierająca podstawowe dane tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, obywatelstwo, własnoręczny podpis;
 5. uchwała o powołaniu przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie;
 6. uchwała zebrania założycielskiego o powołaniu stowarzyszenia zwykłego określająca jego nazwę i siedzibę.

Wymagana opłata

Bez opłat

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach,
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.

Rozpatrywanie wniosków

Decyzję o wpisie do ewidencji wydaje się w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku z załącznikami. W tym czasie zostanie stwierdzona zgodność regulaminu z obowiązującym stanem prawnym i spełnienie przez założycieli wymagań określonych ustawą Prawo o stowarzyszeniach.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Pracownicy Wydziału Rozwoju i Współpracy
tel. 77 407 43 07

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach(Dz.U. 2001 Nr 79, poz.855 z pózn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2000 Nr 98, poz. 1071 z pózn. zm.).