A A A Wersja kontrastowa

Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych lub klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Rozwoju i Współpracy
Dotyczy stowarzyszeń, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Stowarzyszenia, których cele statutowe przewidują prowadzenie działalności gospodarczej podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym na zasadach ogólnych.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych lub klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek powinien być podpisany przez członków Komitetu Założycielskiego, sporządzony na urzędowym formularzu lub samodzielnie. Zgłoszenie sporządzone samodzielnie powinno zawierać następujące informacje:

 • pełną nazwę uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia;
 • siedzibę klubu i adres do korespondencji;
 • dane osobowe z własnoręcznymi podpisami członków Komitetu Założycielskiego;
 • datę podjęcia uchwały o utworzeniu klubu.

Załącznik do wniosku:

 1. protokół z Zebrania Założycielskiego;
 2. uchwała o powołaniu klubu;
 3. uchwała o zatwierdzeniu statutu;
 4. uchwała o wyborze Komitetu Założycielskiego;
 5. uchwała o wyborze Zarządu;
 6. uchwała o wyborze organu kontroli wewnętrznej (Komisji Rewizyjnej) - w przypadku ich wyboru na zebraniu założycielskim;
 7. lista założycieli zawierająca imię i nazwisko założycieli, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczne podpisy;
 8. lista obecności na Zebraniu Założycielskim z własnoręcznymi podpisami (min. 15 osób);
 9. informacja o adresie tymczasowej siedziby klubu;
 10. Statut Klubu sporządzony w 2 egzemplarzach;
 11. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Wymagana opłata

Wpis do ewidencji oraz wykreślenie (wydanie decyzji administracyjnej) klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej oraz uczniowskiego klubu sportowego podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (parter) w godz. 7.30 - 18.00, gdzie mieści się oddział Banku Spółdzielczego w Krapkowicach.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach,
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.

Rozpatrywanie wniosków

Decyzję o wpisie do ewidencji wydaje się w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku z załącznikami.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Pracownicy Wydziału Rozwoju i Współpracy
tel. 77 407 43 07

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Ważne informacje

Po otrzymaniu decyzji o wpisie klubu do ewidencji należy zwołać Walne Zebranie oraz zgodnie z zapisami w Statucie dokonać wyboru władz Klubu. W ciągu 14 dni należy przesłać na adres Starostwa protokół z Walnego Zebrania oraz odpisy podjętych uchwał.

Jeśli na pierwszym zebraniu założycielskim zostanie wybrany Zarząd i Komisja Rewizyjna, do wniosku należy dołączyć uchwałę o wyborze Zarządu oraz uchwałę o wyborze organu kontroli wewnętrznej (Komisji Rewizyjnej).

Zmiany dotyczące władz, adresu siedziby oraz Statutu Klubu należy zgłaszać w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w terminie 14 dni
od dnia zaistnienia zmian.

Nadzór nad stowarzyszeniami

W razie stwierdzenia, że działalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem lun narusza postanowienia statutu, organ nadzorujący,
w zależności od rodzaju i stopnia stwierdzonych nieprawidłowości, może wystąpić o ich usunięcie w określonym terminie, udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia lub wystąpić do sądu o:

 • udzielenia upomnienia władzom stowarzyszenia,
 • uchylić niezgodną z prawem lub statutem uchwałę stowarzyszenia,
 • rozwiązać stowarzyszenie.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach(Dz.U. 2001 Nr 79, poz.855 z pózn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2000 Nr 98, poz. 1071 z pózn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie(Dz.U. 2010 Nr 127 poz. 857)
 4. Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz.U. 2006 Nr 16, poz. 123)
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o Opłacie Skarbowej(Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)