A A A Wersja kontrastowa

Nadzór nad działalnością stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Rozwoju i Współpracy
Dotyczy dokumentacji wymaganej przy ujęciu stowarzyszenia rejestrowego w wykazie stowarzyszeń mających siedzibę na terenie powiatu krapkowickiego, podlegających nadzorowi Starosty Krapkowickiego oraz dokumentacji wymaganej w ramach sprawowanego przez organ bieżącego nadzoru nad działalnością stowarzyszeń.

Wymagane dokumenty

Dokumentacja wymagana przy ujęciu stowarzyszenia rejestrowego w wykazie stowarzyszeń mających siedzibę na terenie powiatu krapkowickiego, podlegających nadzorowi Starosty Krapkowickiego:

 1. postanowienie Sądu Rejonowego w Opolu, VIII Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie stowarzyszenia do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 2. protokół z zebrania założycielskiego wraz z listą obecności założycieli;
 3. uchwała zebrania założycielskiego o powołaniu stowarzyszenia;
 4. uchwała zebrania założycielskiego o przyjęciu statutu;
 5. statut (1 egzemplarz);
 6. uchwała zebrania założycielskiego o wyborze komitetu założycielskiego i o wyborze zarządu;
 7. uchwała zebrania założycielskiego o wyborze organu kontroli wewnętrznej (np. Komisji Rewizyjnej).

Po wydaniu postanowienia o wpisie stowarzyszenia do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy w Opolu - VIII Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego – przekazuje ww. dokumenty organowi nadzoru - Staroście Krapkowickiemu.

Dokumentacja wymagana w ramach sprawowanego przez Organ bieżącego nadzoru nad działalnością stowarzyszeń:

 1. uchwały podejmowane przez walne zebranie członków stowarzyszenia na okoliczność wyboru organów, zmian w statucie wraz z protokołami z zebrania;
 2. roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności statutowej stowarzyszenia;
 3. wyjaśnienia składane w konkretnych sprawach (na żądanie organu nadzoru).

Wymagana opłata

Bez opłat

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach,
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.

Rozpatrywanie wniosków

Zawiadomienie o ujęciu stowarzyszenia rejestrowego w wykazie stowarzyszeń mających siedzibę na terenie powiatu krapkowickiego, podlegających nadzorowi Starosty Krapkowickiego wydaje się w terminie 14 dni od dnia przedłożenia pełnej dokumentacji.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Pracownicy Wydziału Rozwoju i Współpracy
tel. 77 407 43 45

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Ważne informacje

Zarząd Stowarzyszenia winien niezwłocznie przekazać organowi nadzoru uchwały podjęte przez walne zebranie członków wraz z protokołem sporządzanym na okoliczność zebrania. Sprawozdanie merytoryczne z działalności statutowej stowarzyszenia w danym roku winno być złożone w terminie do końca kwietnia roku następnego. Wyjaśnienia składane na żądanie organu nadzoru powinny być przedstawione w terminie wyznaczonym przez organ. Sąd rejestrowy doręcza organowi nadzorującemu odpis wniosku o rejestrację stowarzyszenia lub zmianę w rejestrze stowarzyszenia wraz z załącznikami. Organ ma prawo wypowiedzieć się w sprawie wniosku, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia, a także przystąpić, za zgodą Sądu, do postępowania jako zainteresowany.

Nadzór nad stowarzyszeniami

W razie stwierdzenia, że działalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem lun narusza postanowienia statutu, organ nadzorujący,
w zależności od rodzaju i stopnia stwierdzonych nieprawidłowości, może wystąpić o ich usunięcie w określonym terminie, udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia lub wystąpić do sądu o:

 • udzielenia upomnienia władzom stowarzyszenia,
 • uchylić niezgodną z prawem lub statutem uchwałę stowarzyszenia,
 • rozwiązać stowarzyszenie.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2001 Nr 79, poz.855 z pózn. zm.)